České katastry 1654-1789

Tento soubor obsahuje e-knihy:
České katastry 1654-1789 - Josef Pekař. Podtitul - se zvláštním zřetelem k dějinám hospodářským a ústavním. Zemský sněm v roce 1653 rozhodl pořídit soupis veškeré dani podrobené poddanské půdy s cílem získat přehled o skutečné platební schopnosti poddaných. Výsledkem práce stavovských komisí v krajích byly svazky berní ruly se soupisem půdy poddanské, královských měst a svobodných dvorů podle jednotlivých držitelů. Kromě půdy byla v katastru uvedena i vedlejší činnost hospodářů, druhy a počty chovaného dobytka, počet ovčáků a ovčáckých pacholků v obcích a počty židů mužského pohlaví ve věku přes 10 a přes 20 let, kteří byli usazeni na panstvích. Jazyk český. Adobe PDF - 370 stran - 16,4 MB.

Moravské zemské desky - kraj Olomoucký - Dr. František Matějek. 1480 - 1566. Je zde zpracováno 16 knih (Kniha XII - kniha XXVII). Kniha obsahuje rejstřík jmen osobních a místních a rejstřík věcí. Jazyk český. Adobe PDF - 620 stran - 21,7 MB.

Pozůstatky desk zemských Království Českého r. 1541 pohořelých 1 + 2 - Josef Emler. Při požáru Malé Strany a Hradčan v roce 1541 shořel archiv desk zemských. Dochoval se pouze jediný svazek z let 1316–1324. Desky se poté obnovovaly podle stávajících dokumentů, které měli jednotliví účastníci, podle paměti očitých svědků a na základě individuálních přihlášek. Desky byly vedeny v několika řadách. Desky půhonné (trestní záležitosti), desky trhové (změny ve vlastnictví půdy), desky zápisné větší a menší (dluhy a zástavy) pod 100 kop grošů českých menší, nad 100 kop větší. Dílo Emlera tvoří základ ke studiu desk, které nebylo dodneška zcela dokončeno. Dva díly. Adobe PDF - 608 + 528 stran - 43 MB.

O zbytcích desk zemských v r. 1541 pohořelých - Josef Emler. Komentáře ke knihám předešlým. Jazyk český. PDF - 30 stran - 1 MB.

Více informací

810_008

248 Kč

České katastry, Josef Pekař

Kategorie - Historie, genealogie, heraldika, (Category - History, Genealogy, Heraldry)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

České katastry 1654-1789 - Josef Pekař

Podtitul - se zvláštním zřetelem k dějinám hospodářským a ústavním. Zemský sněm v roce 1653 rozhodl pořídit soupis veškeré dani podrobené poddanské půdy s cílem získat přehled o skutečné platební schopnosti poddaných. Výsledkem práce stavovských komisí v krajích byly svazky berní ruly se soupisem půdy poddanské, královských měst a svobodných dvorů podle jednotlivých držitelů. Kromě půdy byla v katastru uvedena i vedlejší činnost hospodářů, druhy a počty chovaného dobytka, počet ovčáků a ovčáckých pacholků v obcích a počty židů mužského pohlaví ve věku přes 10 a přes 20 let, kteří byli usazeni na panstvích. Jazyk český. Adobe PDF - 370 stran - 16,4 MB.

Moravské zemské desky - kraj Olomoucký - Dr. František Matějek

1480 - 1566. Je zde zpracováno 16 knih (Kniha XII - kniha XXVII). Kniha obsahuje rejstřík jmen osobních a místních a rejstřík věcí. Jazyk český. Adobe PDF - 620 stran - 21,7 MB.

Pozůstatky desk zemských Království Českého r. 1541 pohořelých 1 + 2 - Josef Emler

Při požáru Malé Strany a Hradčan v roce 1541 shořel archiv desk zemských. Dochoval se pouze jediný svazek z let 1316–1324. Desky se poté obnovovaly podle stávajících dokumentů, které měli jednotliví účastníci, podle paměti očitých svědků a na základě individuálních přihlášek. Desky byly vedeny v několika řadách. Desky půhonné (trestní záležitosti), desky trhové (změny ve vlastnictví půdy), desky zápisné větší a menší (dluhy a zástavy) pod 100 kop grošů českých menší, nad 100 kop větší. Dílo Emlera tvoří základ ke studiu desk, které nebylo dodneška zcela dokončeno. Dva díly. Adobe PDF - 608 + 528 stran - 43 MB.

O zbytcích desk zemských v r. 1541 pohořelých - Josef Emler
Komentáře ke knihám předešlým. Jazyk český. PDF - 30 stran - 1 MB.


This file contains e-books:

Czech Landregisters 1654-1789

Ceske katastry. Fundamental work. List of taxpayers and list of landowners on country and in towns and all subject in that time with result to pick more taxes. Czech language. Adobe PDF - 370 pages - 16,4 MB.

Remains of Landregisters Czech Kingdom burnt down in Year 1541 - Josef Elmer
During a fire, in Prague Castle in 1541 burned archives of Landregisters. The plates was then redefined by existing documents that had individual participants, according to the memoirs of eyewitnesses, and on the basis of individual applications. Elmer's work forms the basis for the study desk, which was not fully completed until today. Adobe PDF - 608 pages - 21,2 MB.

Moravian Landregisters - Olomouc - Dr. Frantisek Matejek

1480 - 1566. There is 16 landregisters books (Book XII - book XXVII). The book includes an index of personal names and and an index of local affairs. Czech language. Adobe PDF - 620 pages - 21,7 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně