Atlas rostlin

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Atlas rostlin - Pilát Albert Dr. Atlas 120 nejběžnějších rostlin, se kterými se můžeme setkat na každém kroku v české a středoevropské přírodě. Jsou zde také uvedeny rostliny významné z hospodářského hlediska. U každé rostliny uveden popis, zeměpisné rozšíření, praktické užití a připojen názorný barevný obrázek. Obrázky namaloval Otto Ušák. Jazyk český. Adobe PDF - 255 stran - 6 MB.

Plevele polí a zahrad - Miloš Deyl, RNDr., DrSc. Rozsáhlé dílo zabývající se plevely obecně, jejich významem a působením na jednotlivé kulturní plodiny. Druhy plevelů, výskyt a boj proti nim. Popsáno několik stovek druhů plevelů. 51 obrázků v textu, 150 barevných příloh - nakreslil Otto Ušák. Jazyk český. Adobe PDF - 531 stran - 106 MB.

Drogy, léčiva a lidé - Harold Burn. Kniha je učena pro čtenáře laika a zaměřuje se na působení léčiv v tom směru, jak ho to může zajímat vzhledem k jeho nemoci nebo léčení, které prodělal. Působení některých drog. Nikotin, námel, alkohol, narkotika, marihuana, včetně jedů. Látky odstraňující bolest a vyvolávající spánek. Jazyk český. PDF - 251 stran - 4,5 MB.

Pěstování léčivých a aromatických rostlin, získávání drog - Prof. Dr. E. F. Heeger. Handbuch des Arznei- und Gewürzpflanzenbaues Drogengewinnung. Rozsáhlé dílo, popisuje množství léčivých a aromatických rostlin a koření, zejména ve střední Evropě. Klimatické a půdní faktory, požadavky na pěstování od výsadby semen až po sklizeň ve vhodnou dobu. Domestikace divokých rostlin, možnosti pěstování na větších plochách. Sušení a další postupy vedoucí k největšímu obsahu drog ve sklizni. Ochrana před škůdci. 430 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 770 stran - 77,7 MB. 

Více informací

910_011

248 Kč

Atlas rostlin, Plevele polí a zahrad, Pflanzesammlung, Pilát Albert, Miloš Deyl

Kategorie - Zahrada, Příroda, Lov, (Category - Garden, Nature)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Atlas rostlin - Pilát Albert Dr.

Atlas 120 nejběžnějších rostlin, se kterými se můžeme setkat na každém kroku v české a středoevropské přírodě. Jsou zde také uvedeny rostliny významné z hospodářského hlediska. U každé rostliny uveden popis, zeměpisné rozšíření, praktické užití a připojen názorný barevný obrázek. Obrázky namaloval Otto Ušák. Jazyk český. Adobe PDF -255 stran - 6 MB

Plevele polí a zahrad - Miloš Deyl, RNDr., DrSc.

Rozsáhlé dílo zabývající se plevely obecně, jejich významem a působením na jednotlivé kulturní plodiny. Druhy plevelů, výskyt a boj proti nim. Popsáno několik stovek druhů plevelů. 51 obrázků v textu, 150 barevných příloh - nakreslil Otto Ušák. Jazyk český. Adobe PDF - 531 stran - 21,2 MB.

Drogy, léčiva a lidé - Harold Burn
Kniha je učena pro čtenáře laika a zaměřuje se na působení léčiv v tom směru, jak ho to může zajímat vzhledem k jeho nemoci nebo léčení, které prodělal. Působení některých drog. Nikotin, námel, alkohol, narkotika, marihuana, včetně jedů. Látky odstraňující bolest a vyvolávající spánek. Jazyk český. PDF - 251 stran - 4,5 MB.

Pěstování léčivých a aromatických rostlin, získávání drog - Prof. Dr. E. F. Heeger
Handbuch des Arznei- und Gewürzpflanzenbaues Drogengewinnung. Rozsáhlé dílo, popisuje množství léčivých a aromatických rostlin a koření, zejména ve střední Evropě. Klimatické a půdní faktory, požadavky na pěstování od výsadby semen až po sklizeň ve vhodnou dobu. Domestikace divokých rostlin, možnosti pěstování na větších plochách. Sušení a další postupy vedoucí k největšímu obsahu drog ve sklizni. Ochrana před škůdci. 430 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 770 stran - 77,7 MB.


This set contains e-books:

Atlas of The Plants - Pilat Albert Dr.

Atlas of 120 current Central European plants. There are also plants important from agricultural aspect. Every item contains description, geographical dislocation, practical exploitation and coloured picture. Pictures from Otto Usak. Czech language. Adobe PDF -255 sites - 6 MB

Weeds of Fields and Gardens - Milos Deyl, RNDr., DrSc.

Plevele poli a zahrad. Wide work dealing with weeds, its nature and influence on established plants. Described many hunderts plants from central Europe. 51 pictures in text, 150 collour drawings form Otto Usak. Czech language. Adobe PDF - 531 pages - 21,2 MB.

Handbuch des Arznei- und Gewürzpflanzenbaues, Drogengewinnung - Prof. Dr. E. F. Heeger

Handbook of Medicinal and Aromatic plants, cultivation of drugs. Extensive work describes a number of medicinal and aromatic plants and spices, particularly in Central Europe. Climatic and soil factors, requirements for cultivation from planting seeds to harvesting at the appropriate time. The domestication of wild plants, the possibility of cultivating larger areas. Drying and other processes leading to the largest drug content at harvest. Pest management. 430 pictures in text. German language. Adobe PDF - 770 pages - 77,7 MB.

Drugs, Medicines and Man - Harold Burn
The book is intended for the lay reader and focuses on the effects of medicines in the way he may be interested because of his illness or the healing he has gone through. Effect of some drugs. Nicotine, ergot, alcohol, narcotics, marijuana, including poisons. Pain relievers and sleep inducers. Czech language. PDF - 251 pages - 4.5 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně