Dějiny kovářství

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Ironwork - Jakob Heindrich von Hefner-Alteneck. Kovářské práce zobrazené v souboru "Les Ouvrages en Fer Forgé du Moyen-Age et de la Renaissance" (Kovářská díla středověku a renesance) z roku 1870. 85 stran, mnoho set skvělých položek. Jazyk anglický. Adobe PDF -  85 stran - 31 MB.

Staré evropské kovářství - Radomír Pleiner. Publikace pojednává o zásadách ruční kovářské práce, kovářských nástrojích a zařízení kováren v hlavních dějinných obdobích s důrazem na časné slovanské dějiny. Opatřování surovin, polotovary, vývoj nástrojů a technologických postupů, metalografické rozbory jednotlivých archeologických nálezů. 48 obrázků v textu, 66 v příloze. Jazyk český a německý. Adobe PDF - 398 stran - 21 MB.

Křiváčkářství na Valašsku - Eva Urbachová, Jože Ország-Vranecký. Domácká výroba kapesních nožů (křiváků) na Valašsku. Kniha uvádí historický vývoj křiváčkářství, technologické postupy a použité materiály a nářadí. Hlavní typy křiváků, produkční oblasti a významní výrobci. Pozdější přechod k manufakturní výrobě. Obchod a dobové ceny. Množství názorných obrázků v textu. Jazyk český, rezumé v ruštině a němčině. PDF - 71 stran - 3,8 MB.

Kované železo - Schmiedeeisen. Kniha pojednávající o historii kovářství od starověku po 20. století. Vývoj je mimo jiné dokumentován také na 64 černobílých vyobrazení. Jazyk německý. Adobe PDF - 116 stran - 31 MB.

Více informací

420_002

298 Kč

Schmiedeeisen, Les Ouvrages en Fer Forgé du Moyen-Age et de la Renaissance, Hefner-Alteneck

www.digibooks.cz - Kategorie, (Category) - Řemesla, (Craft)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Ironwork - Jakob Heindrich von Hefner-Alteneck
Kovářské práce zobrazené v souboru "Les Ouvrages en Fer Forgé du Moyen-Age et de la Renaissance" (Kovářská díla středověku a renesance) z roku 1870. 85 stran, mnoho set skvělých položek. Jazyk anglický. Adobe PDF - 85 stran - 31 MB.

Staré evropské kovářství - Radomír Pleiner

Publikace pojednává o zásadách ruční kovářské práce, kovářských nástrojích a zařízení kováren v hlavních dějinných obdobích s důrazem na časné slovanské dějiny. Opatřování surovin, polotovary, vývoj nástrojů a technologických postupů, metalografické rozbory jednotlivých archeologických nálezů. 48 obrázků v textu, 66 v příloze. Jazyk český a německý. Adobe PDF - 398 stran - 21 MB.

Křiváčkářství na Valašsku - Eva Urbachová, Jože Ország-Vranecký
Domácká výroba kapesních nožů (křiváků) na Valašsku. Kniha uvádí historický vývoj křiváčkářství, technologické postupy a použité materiály a nářadí. Hlavní typy křiváků, produkční oblasti a významní výrobci. Pozdější přechod k manufakturní výrobě. Obchod a dobové ceny. Množství názorných obrázků v textu. Jazyk český, rezumé v ruštině a němčině. PDF - 71 stran - 3,8 MB.

Kované železo - Schmiedeeisen
Kniha pojednávající o historii kovářství od starověku po 20. století. Vývoj je mimo jiné dokumentován také na 64 černobílých vyobrazení. Jazyk německý. Adobe PDF - 116 stran - 31 MB.


This set contains e-books:

Ironwork - Jakob Heindrich von Hefner-Alteneck

The art of ironwork flourished in Europe during the Middle Ages and Renaissance. Initially it was used primarily for purposes of protection: hinges, latches, grilles and locks, in addition to door pulls and knockers. Book is pursuant to Serrurerie, ou Les Ouvrages en Fer Forgé du Moyen-Age et de la Renaissance, published by Librairie Tross, Paris, in 1870. English language. Adobe PDF - 85 sites - 31 MB.

Alteuropäisches Schmiedehandwerk - Radomír Pleiner

Stand der metallkundlichen Forschung. The publication discusses the principles of manual blacksmith work blacksmith forges tools and equipment in the major periods of history with an emphasis on early Slavic history. Procurement of raw materials, semi-finished products, development of tools and technological processes, metallurgical analyzes of individual archaeological finds. 48 pictures in text, 66 in the annex. Czech and German language. Adobe PDF - 398 pages - 21 MB.

Smithery - Schmiedeeisen
This book represents history of smithery from ancient world to 20. century. Evolution is also documented on 64 black and white pictures. Language German. Adobe PDF - 116 pages - 31 MB.

Pocket knives in Wallachia - Eva Urbachová, Jože Ország-Vranecký
Home production of pocket knives in Wallachia = region in Czech republic. The book presents the historical development, technological procedures and materials and tools. Main types of pocket knives, production areas and major producers. Later transition to manufactory production. Trade and period prices. Lots of illustrative pictures in the text. Czech language, resumes in Russian and German. PDF - 71 pages - 3,8 MB.   

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně