Moravská jména místní

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Moravská jména místní - výklady filologické - F. Černý, P. Váša.  Na svoji dobu vynikající dílo, podávající výklad původu jmen. Obsahuje výklad tvoření místních jmen i jmen nově vzniklých. Historií ani místopisem se však kniha nezabývá. Jazyk český. Adobe PDF - 304 stran - 10 MB.

Vodopis starého Slovenska - Vladimír Šmilauer. Pramenné dílo mapující vodní toky na Slovensku z hlediska jazykovědného významu a vývoje jejich jmen (toponymika). Důraz je na hlavní toky Váh, Dunaj, Morava, Hron ... u nichž lze prokázat předslovanské kořeny.  U dalších toků sleduje vývoj slovenského jazyka. Obrovské množství odkazů na písemné prameny, 65 map povodí řek. Jazyk český. Adobe PDF - 602 stran - 11,7 MB.

Více informací

760_013

148 Kč

Moravská jména místní, Vodopis starého Slovenska

Kategorie - Historie, genealogie, heraldika

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Moravská jména místní - výklady filologické - F. Černý, P. Váša (1907)
Na svoji dobu vynikající dílo, podávající výklad původu jmen. Obsahuje výklad tvoření místních jmen i jmen nově vzniklých. Historií ani místopisem se však kniha nezabývá. Jazyk český. Adobe PDF - 304 stran - 10 MB.

Vodopis starého Slovenska - Vladimír Šmilauer

Pramenné dílo mapující vodní toky na Slovensku z hlediska jazykovědného významu a vývoje jejich jmen (toponymika). Důraz je na hlavní toky Váh, Dunaj, Morava, Hron ... u nichž lze prokázat předslovanské kořeny. U dalších toků sleduje vývoj slovenského jazyka. Obrovské množství odkazů na písemné prameny, 65 map povodí řek. Jazyk český. Adobe PDF - 602 stran - 11,7 MB.


This set contains e-books:

Moravien Local Names - F. Cerny, P. Vasa
Moravska jmena mistni - vyklady filologicke (1907). Book contains interpretations of creation of local names inclusive new names. Book do not contains topography and history. Czech language. Adobe PDF - 304 pages - 10 MB.

Hydrography of Old Slovakia - Vladimir Smilauer
Vodopis stareho Slovenska. Basic work maping water runs in the Slovak Republic in terms of linguistic meaning and development of their names (toponymics). The emphasis is on the main streams like Vah, Danube, Morava, Hron ... where it can be demonstrated preslavic roots. For other rivers follow the development of the Slovak language. A huge amount of links to the written sources, 65 maps of river basins. Czech language. Adobe PDF - 602 pages - 11,7 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně