Hodinář při práci

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Der Uhrmacher am Werktisch - Wilhelm Schultz. Hodinář při práci. Jedna z nejlepších knih v oboru. Popisuje opravy hodinek, jejich jednotlivých částí a systémů. S německou precizností jsou popsány jednotlivé pracovní úkony, nástroje potřebné k opravám jednotlivých částí hodinek, typy a triky. Vše je názorně dokumentováno na 400 obrázcích v textu a řadě tabulek a diagramů. Jazyk německý. Adobe PDF - 556 stran - 12,7 MB.

Základy hodinářství - lng. Zdeněk Martínek, Jaroslav Řehoř. Úvod do hodinářského oboru vhodný k samostatnému studiu, pro školení i pro informaci. Pojednání o mechanických hodinách (o jejich jednotlivých ústrojích) se zřetelem k funkci. Výklad je podán populárním způsobem, místy vlak předpokládá alespoň povšechnou znalost strojnického kreslení. Určeno k samostatnému studiu i pro šIkolení dělníků v síti hodinářských opraven a ve výrobě hodin. Hodí se také pro výuku hodinářského dorostu a jako pomůcka pro studium žáků středních průmyslových škol strojnických. 110 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 118 stran - 4 MB.

Geleitbuch für die Uhrmacherlehre - Ernst Sackmann. Příručka pro učně hodinářství. Základy řemesla, ruční i strojní obrábění kovů, základní výpočty pro konstrukci hodinových strojů. Postupy při opravách strojů hodin a hodinek. 154 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 253 stran - 5 MB.

Kroky hodin - C. Dietzschold. Die Hemmungen der Uhren. Historie, vývoj, konstrukce, opravy a seřizování krokových mechanizmů hodin a hodinek. Řada tabulek pro výpočty a návrhy. 84 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 240 stran - 8,5 MB.

Hodiny - Ernst von Bassermann-Jordan. Uhren - Handbuch für Sammler und Liebhaber. Příručka pro sběratele hodin. Vývoj hodin od slunečních až po rok 1920. Jednotlivé druhy hodin, technika, terminologie, popisy systemů. Mistři a jejich značky, falza. Nákup a presentace sbírek. Německo - francouzsko - anglický terminologický slovníček. 120 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 198 stran - 21,3 MB.

Rozpravy nad hodinkami - Arthur Hayden. Chats on Old Clocs. Kniha pro sběratele. Vývoj hodin, jejich systémů a vzhledu, včetně regionálních zvláštností. Kniha popisuje běžné hodiny, se kterými se může sběratel setkat a neomezuje se pouze na muzeální kusy. 80 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 227 stran - 8 MB.

Více informací

420_012

298 Kč

Der Uhrmacher am Werktisch, Wilhelm Schultz, Preis-courant von Adolf Stern - Wien

Kategorie - Řemesla, (Category - Craft)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Hodinář při práci - Wilhelm Schultz
Der Uhrmacher am Werktisch. Jedna z nejlepších knih v oboru. Popisuje opravy hodinek, jejich jednotlivých částí a systémů. S německou precizností jsou popsány jednotlivé pracovní úkony, nástroje potřebné k opravám jednotlivých částí hodinek, typy a triky. Vše je názorně dokumentováno na 400 obrázcích v textu a řadě tabulek a diagramů. Jazyk německý. Adobe PDF - 556 stran - 12,7 MB.

Základy hodinářství - lng. Zdeněk Martínek, Jaroslav Řehoř

Úvod do hodinářského oboru vhodný k samostatnému studiu, pro školení i pro informaci. Pojednání o mechanických hodinách (o jejich jednotlivých ústrojích) se zřetelem k funkci. Výklad je podán populárním způsobem, místy vlak předpokládá alespoň povšechnou znalost strojnického kreslení. Určeno k samostatnému studiu i pro šIkolení dělníků v síti hodinářských opraven a ve výrobě hodin. Hodí se také pro výuku hodinářského dorostu a jako pomůcka pro studium žáků středních průmyslových škol strojnických. 110 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 118 stran - 4 MB.

Přesný čas - Prof.dr. Rudolf Schneider

Populárně naučná kniha seznamuje se základní problematikou měření času a historickým vývojem hodin. Jednotlivé typy hodin, jejich konstrukce a nejvhodnější použití. 320obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 140 stran - 4,3 MB.

Geleitbuch für die Uhrmacherlehre - Ernst Sackmann
Příručka pro učně hodinářství. Základy řemesla, ruční i strojní obrábění kovů, základní výpočty pro konstrukci hodinových strojů. Postupy při opravách strojů hodin a hodinek. 154 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 253 stran - 5 MB.

Kroky hodin - C. Dietzschold
Die Hemmungen der Uhren. Historie, vývoj, konstrukce, opravy a seřizování krokových mechanizmů hodin a hodinek. Řada tabulek pro výpočty a návrhy. 84 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 240 stran - 8,5 MB.

Hodiny - Ernst von Bassermann-Jordan
Uhren - Handbuch für Sammler und Liebhaber. Příručka pro sběratele hodin. Vývoj hodin od slunečních až po rok 1920. Jednotlivé druhy hodin, technika, terminologie, popisy systemů. Mistři a jejich značky, falza. Nákup a presentace sbírek. Německo - francouzsko - anglický terminologický slovníček. 120 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 198 stran - 21,3 MB.

Rozpravy nad hodinkami - Arthur Hayden
Chats on Old Clocs. Kniha pro sběratele. Vývoj hodin, jejich systémů a vzhledu, včetně regionálních zvláštností. Kniha popisuje běžné hodiny, se kterými se může sběratel setkat a neomezuje se pouze na muzeální kusy. 80 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 227 stran - 8 MB.

Poznámka: Hodinářské katalogy viz oddíl Katalogy.


This set contains e-books:

Der Uhrmacher am Werktisch - Wilhelm Schultz

Watchmaker at Work-table. One of best books in branch. Describe repair work of watches, theirs parts and systems. With german precision are described particular working procedures, tools, tips and trics. 400 pictures in text. German language. Adobe PDF - 556 pages - 12,7 MB.

Geleitbuch für die Uhrmacherlehre - Ernst Sackmann

Textbook for Watchmaker Apprentice. Basis of craft, hand and machinery matal work. Basic calculations for construction of clocks and watch. Proceses by clock restauration. German language. Adobe PDF - 253 pages - 5 MB.

Die Hemmungen der Uhren - C. Dietzschold

History, development, design, repair work and focusing of clock escapements. Many tables for plan and design. 84 pictures in text. German language. Adobe PDF - 240 pages - 8,5 MB.

Uhren - Ernst von Bassermann-Jordan

Uhren - Handbuch für Sammler und Liebhaber. Book for collectorsof clocs. Development of clocs from sundials to 1920 year. Clock types, which can collector get. Technique, terminology, systems. Masters and theirs signs, fakes. Purchese and present of collections. German-french-english vocabulary. 120 pictures in text. German language. Adobe PDF - 198 pages - 21,3 MB.

Chats on Old Clocs - Arthur Hayden
Book for collectors. Development of clocs, their systems and design, inclusive regional particularities. Book shows watches which can collector find, not only muzeum pieces. 80 pictures in text. English language. Adobe PDF - 227 pages - 8 MB.

Notice: Catalogues foor watchmakers in chapter "Catalogues".

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně