Konzervace staržitných předmětů a uměleckých děl

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Chemie v práci konzervátora a restaurátora - J. Zelinger, E. Šimůnková, P. Kotlík. Chemické a přírodní látky používané při konzervaci a restaurování předmětů z papíru, dřeva, kamene, hornin a omítek. Čistící prostředky, přírodní a syntetická lepidla. Řada obrázků diagramů a tabulek v textu. Jazyk český. PDF - 209 stran - 4,1 MB.  

Základy muzejní konzervace - Zbyněk Stránský a kol. Úvod do muzejní konzervace. Koroze a ochrana kovů, keramiky, porcelánu, skla, dřeva a mokrého dřeva z archeologických nálezů. Konzervace papíru, textilních sbírkových předmětů, a objektů rostlinného původu. Konzervace polychromovaných ploch lidového nábytku.  Použití ionizujícího záření. Depozitáře a depozitární režim. 20 obrázků v textu. Jazyk český. PDF - 255 stran - 5,4 MB.

Konzervace staržitných předmětů a uměleckých děl - H. J. Plenderleith. The Conservation of Antiques and Works of Art. Publikace se zabývá konzervováním a restaurováním prvotřídních muzeálních sbírek. Předměty z kůže, papíru, papyru, textil, dřevo, kost, slonovina, předměty z různých kovů, sklo, keramika, kámen. Základní postupy, pomůcky a přístroje, pracovní postupy, materiály. 55 fotografií v textu, řada tabulek. Jazyk Anglický. Adobe PDF - 429 stran - 27 MB.

Restaurování starověkých bronzů a odstraňování nežádoucí patiny - Henry W. Nicholas. Restoration of Ancient Bronzes and Cure of Malignat Patina. Odstraňování koroze a nežádoucí patiny prostřednictvím elektrochemických postupů. Popsány aparatury, chemické receptury a pracovní postupy. 12 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 60 stran - 2,1 MB.

Konzervace a restaurování archivních materiálů - Yash Pal Kathpalia. Conservation and restoration of archive materials. Kniha se zabývá opravami a stabilizací archivních materiálů. Opravy a konzervace zmačkaných a potrhaných dokumentů. Poškození vodou, vlhkostí, plísněmi, hmyzem a jejich opravy fyzikálními a chemickými postupy. Následná archivace a řádné uložení. 30 obrázků v textu. Jazyk anglický. PDF - 250 stran - 8,1 MB.

Více informací

250_008

298 Kč

Konzervace staržitných předmětů a uměleckých děl

Kategorie - Grafika, malba, sochařství


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Chemie v práci konzervátora a restaurátora - J. Zelinger, E. Šimůnková, P. Kotlík
Chemické a přírodní látky používané při konzervaci a restaurování předmětů z papíru, dřeva, kamene, hornin a omítek. Čistící prostředky, přírodní a syntetická lepidla. Řada obrázků diagramů a tabulek v textu. Jazyk český. PDF - 209 stran - 4,1 MB.  

Základy muzejní konzervace - Zbyněk Stránský a kol.
Úvod do muzejní konzervace. Koroze a ochrana kovů, keramiky, porcelánu, skla, dřeva a mokrého dřeva z archeologických nálezů. Konzervace papíru, textilních sbírkových předmětů, a objektů rostlinného původu. Konzervace polychromovaných ploch lidového nábytku.  Použití ionizujícího záření. Depozitáře a depozitární režim. 20 obrázků v textu. Jazyk český. PDF - 255 stran - 5,4 MB.

Konzervace staržitných předmětů a uměleckých děl - H. J. Plenderleith
The Conservation of Antiques and Works of Art. Publikace se zabývá konzervováním a restaurováním prvotřídních muzeálních sbírek. Předměty z kůže, papíru, papyru, textil, dřevo, kost, slonovina, předměty z různých kovů, sklo, keramika, kámen. Základní postupy, pomůcky a přístroje, pracovní postupy, materiály. 55 fotografií v textu, řada tabulek. Jazyk Anglický. Adobe PDF - 429 stran - 27 MB.

Restaurování starověkých bronzů a odstraňování nežádoucí patiny - Henry W. Nicholas
Restoration of Ancient Bronzes and Cure of Malignat Patina. Odstraňování koroze a nežádoucí patiny prostřednictvím elektrochemických postupů. Popsány aparatury, chemické receptury a pracovní postupy. 12 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 60 stran - 2,1 MB.

Konzervace a restaurování archivních materiálů - Yash Pal Kathpalia
Conservation and restoration of archive materials. Kniha se zabývá opravami a stabilizací archivních materiálů. Opravy a konzervace zmačkaných a potrhaných dokumentů. Poškození vodou, vlhkostí, plísněmi, hmyzem a jejich opravy fyzikálními a chemickými postupy. Následná archivace a řádné uložení. 30 obrázků v textu. Jazyk anglický. PDF - 250 stran - 8,1 MB.

This set contains e-books:

Chemistry in the work of conservator and restorer - J. Zelinger, E. Šimůnková, P. Kotlík
Chemical and natural substances used in the conservation and restoration of objects made of paper, wood, stone, rocks and plaster. Detergents, natural and synthetic adhesives. A series of pictures, diagrams and tables in the text. Czech language. PDF - 209 pages - 4,1 MB.

The Conservation of Antiques and Works of Art - H. J. Plenderleith
Book dealing with conservation of first class antiques in muzeum collections. Skin products, paper and papyrus, prints, drawings, manuscripts, textiles, wood, metals, stones, ceramics, glass. Basics sequence of operations, instruments, materials. 55 pictures in text. English language. Adobe PDF - 429 pages - 27 MB.

Restoration of Ancient Bronzes and Cure of Malignat Patina - Henry W. Nicholas
Removing of corrosion with help of elektro-chemical methods. Describing equipment, chemical recipes, and working procedures. 12 pictures in text. English Language. Adobe PDF - 60 pages - 2,1 MB.

Conservation and restoration of archive materials - Yash Pal Kathpalia
The book deals with repairs and stabilization of archival materials. Repair and conservation of crumpled and torn documents. Damage by water, moisture, mold, insects and their repairs by physical and chemical procedures. Subsequent archiving and proper storage. 30 images in the text. English language. PDF - 250 pages - 8,1 MB.

Basics of museum conservation - Zbyněk Stránský and team
Introduction to museum conservation. Corrosion and protection of metals, ceramics, porcelain, glass, wood and wet wood from archaeological finds. Preservation of paper, textile collection items, and objects of plant origin. Conservation of polychrome surfaces of folk furniture. Use of ionizing radiation. Depositaries and depositary regime. 20 images in the text. Czech language. PDF - 255 pages - 5.4 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně