Ruční tkaní

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Technologie ručního tkalcovství - 1 +2 - Ing. prof. Jindřich Kinzer, Ing. Karel Šimůnek. Učebnice a pomůcka pro školy tkalcovské, průmyslové i vyšší školy technické, a vůbec pro ty, kteří se zajímají o tkalcovství.
První díl: Komplexní učebnice pro pracovníky na ručních stavech. Druhy stavů, příprava osnovy, tkaní. 259 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 161 stran - 3,1 MB.
Druhý díl: Jacquardské tkalcovství. Historický vývoj, popis různých typů jacquardova stroje, práce s kartami, tkaní jednotlivých druhů látek, vyšívání, konečné úpravy. 224 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 148 stran - 3,5 MB.

Ruční tkaní - G. Miková, A. Pařík. Ruční tkaní na čtyřlistových přístrojích a stavech s doslovem o stavech polomechanických, moderní soustavy pro samouky, začátečníky, pokročilé i tkalce. Čtyřlistový tkalcovský stav byl vyvinut pro amatéry, ale umožňoval tkaní i těch nejsložitějších vzorů. Příručka poskytuje komplexní informace pro interesenty o tkaní z řad amatérů i profesionálů. Je zde rovněž množství obrázků s hotovými užitými výrobky, ve kterých byly použity tkané látky. Obsah v podrobnostech. Jazyk český. Adobe PDF - 93 stran - 8,2 MB.  

Abeceda tkalcovských vazeb - Alois Polák. Úvod do nauky o vazbách tkanin a kreslení vzornic vazeb. Postupy při kreslení diagramů včetně ukázek hotových výrobků. Obsah v podrobnostech. 104 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 116 stran - 1,9 MB.  

Stuhařské vazby - Josef Drejsl. Kniha pojednává o vazební technice při tkaní stuh. Probírá výpočet a kreslení vzornic, návod osnovy, tvoření prošlupu, dále popisuje základní a odvozené stuhařské vazby a hlavní ukázky jejich přečetných kombinací. Zvláštní pozornost věnuje popisu výroby správných krajů a dává pokyny,
jak se vyvarovat mnoha vážných chyb. Vedle množství vazeb a jejich stručných popisů obsahuje kniha autorovy cenné rady, vytěžené z dlouholeté designérské praxe v tkalcovnách stuh. 368 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 145 stran - 3,6 MB.

Tkalcovské vazby - Ivo Kastanek. Úvod do konstrukce diagramů tkalcovských vazeb pro různé druhy tkanin. K diagramům jsou přiloženy fotografie hotových výsledných tkanin. 486 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 108 stran - 7,8 MB.

Textilní předlohy - Paul Scholz. Textile Vorbilder. Návrhy vzorů tkanin, koberců a goblénů ve stylu padesátých let 20. století. Tištěné i tkané vzory. 60 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 64 stran - 6 MB.

Více informací

430_004

298 Kč

Abeceda tkalcovských vazeb, Stuhařské vazby, Ruční tkaní

s

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Ruční tkaní - G. Miková, A. Pařík
Ruční tkaní na čtyřlistových přístrojích a stavech s doslovem o stavech polomechanických, moderní soustavy pro samouky, začátečníky, pokročilé i tkalce. Čtyřlistový tkalcovský stav byl vyvinut pro amatéry, ale umožňoval tkaní i těch nejsložitějších vzorů. Příručka poskytuje komplexní informace pro interesenty o tkaní z řad amatérů i profesionálů. Je zde rovněž množství obrázků s hotovými užitými výrobky, ve kterých byly použity tkané látky. Obsah na konci stránky. Jazyk český. Adobe PDF - 93 stran - 8,2 MB.

Technologie ručního tkalcovství - 1 +2 - Ing. prof. Jindřich Kinzer, Ing. Karel Šimůnek

Učebnice a pomůcka pro školy tkalcovské, průmyslové i vyšší školy technické, a vůbec pro ty, kteří se zajímají o tkalcovství.
První díl: Komplexní učebnice pro pracovníky na ručních stavech. Druhy stavů, příprava osnovy, tkaní. 259 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 161 stran - 3,1 MB.
Druhý díl: Jacquardské tkalcovství. Historický vývoj, popis různých typů jacquardova stroje, práce s kartami, tkaní jednotlivých druhů látek, vyšívání, konečné úpravy. 224 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 148 stran - 3,5 MB.

Abeceda tkalcovských vazeb - Alois Polák

Úvod do nauky o vazbách tkanin a kreslení vzornic vazeb. Postupy při kreslení diagramů včetně ukázek hotových výrobků. Obsah na konci stránky. 104 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 116 stran - 1,9 MB.

Stuhařské vazby - Josef Drejsl

Kniha pojednává o vazební technice při tkaní stuh. Probírá výpočet a kreslení vzornic, návod osnovy, tvoření prošlupu, dále popisuje základní a odvozené stuhařské vazby a hlavní ukázky jejich přečetných kombinací. Zvláštní pozornost věnuje popisu výroby správných krajů a dává pokyny,
jak se vyvarovat mnoha vážných chyb. Vedle množství vazeb a jejich stručných popisů obsahuje kniha autorovy cenné rady, vytěžené z dlouholeté designérské praxe v tkalcovnách stuh. 368 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 145 stran - 3,6 MB.

Tkalcovské vazby - Ivo Kastanek
Úvod do konstrukce diagramů tkalcovských vazeb pro různé druhy tkanin. K diagramům jsou přiloženy fotografie hotových výsledných tkanin. 486 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 108 stran - 7,8 MB.

Textilní předlohy - Paul Scholz
Textile Vorbilder. Návrhy vzorů tkanin, koberců a goblénů ve stylu padesátých let 20. století. Tištěné i tkané vzory. 60 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 64 stran - 6 MB.


This set contains e-books:

A Manual of Weave Construction - Ivo Kastanek

A systematic arrangement and explanation of the foundation and derivative weaves for harness looms. Introduction to construction of weaving diagrams for different types of fabrics. The diagrams are accompanied by photographs of the resulting finished fabric. 486 pictures in text. English language. Adobe PDF - 108 pages - 7,8 MB.

Textile Vorbilder - Paul Scholz

Drafts the pattern of of fabrics, carpets and tapestries in the style of the fifties of the 20th century. Printed and woven designs. 60 images in the text. German language. Adobe PDF - 64 pages - 6 MB.

The Technology of Hand-weaving - 1 +2 - Ing. prof. Henry Kinzer, Ing. Charles Simunek
Textbooks for weaving, in industrial and technical schools and interesed persons.
First part: A comprehensive textbook for weaving loom workers. The kind of looms, preparing binding warps, weaving. 259 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 161 pages - 3.1 MB.
Second part: Jacquardské weaving. Historical development, description of different types of Jacquard machines, memory cards, weaving various kinds of fabric, embroidery, finishing. 224 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 148 pages - 3.5 MB.

Ribbon Weave -Josef Drejsl
The book deal the technique for weaving ribbons. It discusses the calculation and drawing stencils, instructions outline the formation of the shed, and then describes the basic derived ribbon-making ties and major examples of their combinations. Particular attention is paid to describe the production of correct regions and gives instructions how to avoid many serious mistakes. Aside from a number of links and brief descriptions author's book contains valuable tips, taken from the long-term Design experience in weaving ribbon. 368 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 145 pages - 3.6 MB.


Textile Vorbilder - Paul Scholz
Entwürfe von Stoffen, Teppichen und Wandteppichen im Stil der fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts. Gedruckte und gewebte Designs. 60 Bilder in den Text. Deutsch. Adobe PDF - 64 Seiten - 6 MB.


Obsah - Ruční tkaní:
1. Předmluva, 2. Úvod, 3. Povšechné poznámky o ručním tkaní, 4. Co vše možno tkáti, 5. Základy ručního tkaní, 6. Čtyřlistový přístroj pro ruční tkaní, 7. Čtyřlistový stav pro ruční tkaní, 8. V jakých šířkách možno tkáti?, 9. Přípravné práce, 10. V jakých hustotách můžeme tkáti?, 11. Postup tkaní u přístroje, u stavu, 12. O výkonnosti, 13. Nauka o vazbách, Plátnová vazba — Osnovní ryps — Útkový ryps — Panama — Jednoduchý képr — Zpátečný képr — Křížový képr — Hrotový képr — Oboulícní képr — Lomený képr — Smýšlené vazby — Hrotové návody — Lomené návody — Malé, velké a nepravidelné rybiny — Nepravidelné návody — Hadicové tkaniny, 14. Stručné poučení o působivosti, 15. Speciální techniky — Zapojené tkaní — Gobelínová technika — Vinutí smotků — Kelim — Bosenská technika — Umělecká působivost — švédská technika — Prolamování — Smyrenská technika — Tkaní lýka — Tkaniny z odpadkových proužků., 16. Stručná nauka o materiálu, 17. Jak poznáváme, z čeho byla příze upředena, 18. Úprava hotových látek, 19. Vlna jest cenná, 20. Tkaní na stavech s regulátorem, 21. Tkalcovský stav pro dvojitou šíři, 22. Tkací přístroj pro děti, 23. široké snování, 24. Seznam běžných chyb, vyskytujících se při tkaní, 25. Slovník německo-český

Obsah - Abeceda tkalcovských vazeb:
Úvod do nauky o vazbách tkanin a o kreslení vzornic vazeb, Plátnová vazba a její odvozeniny, Keprové vazby, Atlasové vazby, Krepové tkaniny a krepové vazby, Vazba vaflová, Vazba štruková, Vazby v pruzích a ve čtvercích, Barevné obrazce na tkaninách, Tkaniny s ozdobnou osnovou a ozdobným, útkem

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně