Architektura střech doby barokové v Praze

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Architektura střech doby barokové v Praze - Arch. Antonín Balšánek. Dílo přispělo k uchování vzhledu Prahy na přelomu 19. a 20. století, kdy se Praha velkým tempem modernizovala a hodně se při tom bouralo. Autor uvádí různé typy střech světských i církevních staveb s výjimkou věží (štíty, vikýře, atika, tympanony, arkýře, vížky, lucerny, komíny, architektonické článkování a výzdoba). Vztahy těchto prvků navzájem i k celkovému vzhledu a zevnímu působení budov. 210 obrázků v textu a příloze. Jazyk český, rezumé francouzsky, anglicky, německy. Adobe PDF - 276 stran - 24,2 MB.

Štíty a motivy attikové v české renaissanci  - Arch. Antonín Balšánek. Architektonická studie podává přehled nejvýznamnějších pražských renesančních staveb a jejich štítů. Druhy štítů, jejich typické části, rozdělení a umístění štítů, zdobení, konstrukce. 201 obrázků v textu. Jazyk český, rezumé francouzsky, anglicky, německy. Adobe PDF - 137 stran - 7,8 MB.

Historické střechy a krovy - kolektiv. Text k odborné výstavě. Historické dřevěné stavby, dendrologie, nástroje tesaře, dřevěné spoje používané při stavbě krovů, vaznice, krokve, střešní krytiny. Pracovní postupy používané od 13. do 15. století. Názorné obrázky různých krovů pořízené na přehledných modelech. Jazyk německý. PDF - 86 stran - 4,5 MB. 

Česká architektura doby lucemburské - Václav Mencl. Kniha se snaží najít rozdíly v pojetí architektury z let 1330 - 1420 v českém a německém prostředí. Kapitoly - Smysl české gotiky (rozděleno na 6 období), Český výtvarný odkaz. Cenné jsou kresby základních půdorysů a kleneb důležitých staveb  tohoto období a dokonalý obrazový materiál. 120 kreseb v textu, 186 fotografií v příloze. Rejstřík památek. Seznam literatury. Jazyk český. Adobe PDF - 318 stran - 25,6 MB.

Více informací

115_003

298 Kč

Architektura střech, česká renaissance, krovy

 

Kategorie - Architektura, (Category - Architecture)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Architektura střech doby barokové v Praze - Arch. Antonín Balšánek
Dílo přispělo k uchování vzhledu Prahy na přelomu 19. a 20. století, kdy se Praha velkým tempem modernizovala a hodně se při tom bouralo. Autor uvádí různé typy střech světských i církevních staveb s výjimkou věží (štíty, vikýře, atika, tympanony, arkýře, vížky, lucerny, komíny, architektonické článkování a výzdoba). Vztahy těchto prvků navzájem i k celkovému vzhledu a zevnímu působení budov. 210 obrázků v textu a příloze. Jazyk český, rezumé francouzsky, anglicky, německy. Adobe PDF - 276 stran - 24,2 MB.

Štíty a motivy attikové v české renaissanci - Arch. Antonín Balšánek

Architektonická studie podává přehled nejvýznamnějších pražských renesančních staveb a jejich štítů. Druhy štítů, jejich typické části, rozdělení a umístění štítů, zdobení, konstrukce. 201 obrázků v textu. Jazyk český, rezumé francouzsky, anglicky, německy. Adobe PDF - 137 stran - 7,8 MB.

Historické střechy a krovy - kolektiv
Text k odborné výstavě. Historické dřevěné stavby, dendrologie, nástroje tesaře, dřevěné spoje používané při stavbě krovů, vaznice, krokve, střešní krytiny. Pracovní postupy používané od 13. do 15. století. Názorné obrázky různých krovů pořízené na přehledných modelech. Jazyk německý. PDF - 86 stran - 4,5 MB.

Česká architektura doby lucemburské - Václav Mencl

Kniha se snaží najít rozdíly v pojetí architektury z let 1330 - 1420 v českém a německém prostředí. Kapitoly - Smysl české gotiky (rozděleno na 6 období), Český výtvarný odkaz. Cenné jsou kresby základních půdorysů a kleneb důležitých staveb tohoto období a dokonalý obrazový materiál. 120 kreseb v textu, 186 fotografií v příloze. Rejstřík památek. Seznam literatury. Jazyk český. Adobe PDF - 318 stran - 25,6 MB.

 


This set contains e-books:

Architecture of Roofs in Baroque Prague Baroque - Arch. Antonín Balsanek

Architektura strech doby barokove v Praze. The author presents various types of roofs secular and religious buildings - gables, dormers, attic, tympanum, bay windows, towers, lanterns, chimneys, architectural articulation and ornamentation. The effect of these elements to each other and to the design of the external look of the buildings. 210 pictures in text and appendix. Language Czech, resume, French, English, German. Adobe PDF - 276 pages - 24,2 MB.

House Shields and Attica Motives in the Czech Renaissance - Arch. Antonín Balsanek

Stity a motivy attikove v ceské renaissanci. Architectural study provides an overview of the most important Renaissance buildings in Prague and their frontages. Types of frontages, their typical parts, decoration, design. 201 pictures in text. Language Czech, rezume, French, English, German. Adobe PDF - 137 pages 7,8 MB.

Historical roofs
Der historische Holzbau. Text for special exhibition. The historic wooden buildings, dendrology, carpenters tools, wooden joints used in construction of roof trusses, purlins, rafters, roofing. Working procedures used by 13 to 15 century. Pictures taken at various trusses arranged models. German language. PDF - 86 pages - 4,5 MB.

Czech Architecture from Luxembourg Period - Vaclav Mencl
Luxemburgs were second Czech royal dynasty. They ruled from 1310-1437. The book tries to find differences in the concept of architecture from the years 1330 - 1420 in Czech and German environment. Chapters about Sense of Czech Gothic (divided into 6 periods) and Czech artistic legacy. Valuable are basic drawings of floor plans and vaults of important buildings from this period and perfect image material. 120 drawings in the text, 186 photos in the enclosure. Czech language. Adobe PDF - 318 pages - 25,6 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně