Slovenské l'udové piesne

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Slovenské l'udové piesne - Dr. Konštantín Hudec. Písně z regionu Čadca. Obsahuje 373 písní s notovým zápisem a slovy. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 190 stran - 6,3 MB.

Pohronské tance - Cyril Zálešák. Množství lidových tanců z regionu "Pohroní" (střední Slovensko okolo řeky Hron). Kniha obsahuje notové zápisy, slova písní a diagramy krokových variací. Přehled podle regionů. 23 obrázků v příloze. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 349 stran - 7,5 MB.  

Slovenské l'udové balady - Jiří Horák. Přehled balad, které se dochovaly v slovenské lidové tradici předáváním z generace na generaci. Roztříděno do kapitol: Ohlasy dávnych vekov, Ľud a feudálni páni, Z tureckých čias, Piesne vojenské, Piesne zbojnícke, Z dávna i nedávna. 136 písní. Doplněno o litografie Vincenta Hložníka. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 381 stran - 10 MB.

Náuka o slovenskom hudobnom folklore - Ladislav Leng, Alexander Móži. Vývoj teoretických studií slovenské folkloristiky, rozbor hudebních tvarů, lidové hudební nástroje, lidové tance. Množství notového materiálu. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 313 stran - 9,3 MB.

Sbierka slovenských l'udových piesní - Mikuláš Schneider-Trnavský. Notové zápisy 30ti slovenských lidových písní, včetně textů. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 41 stran - 1 MB.

Více informací

480_038

198 Kč

slovenské lidové tance, pohronské tance, slovak folk songs

Kategorie - Lidové umění, (Category - Folk Art)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Slovenské l'udové piesne - Dr. Konštantín Hudec
Písně z regionu Čadca. Obsahuje 373 písní s notovým zápisem a slovy. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 190 stran - 6,3 MB.

Pohronské tance - Cyril Zálešák

Množství lidových tanců z regionu "Pohroní" (střední Slovensko okolo řeky Hron). Kniha obsahuje notové zápisy, slova písní a diagramy krokových variací. Přehled podle regionů. 23 obrázků v příloze. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 349 stran - 7,5 MB.

Slovenské l'udové balady - Jiří Horák

Přehled balad, které se dochovaly v slovenské lidové tradici předáváním z generace na generaci. Roztříděno do kapitol: Ohlasy dávnych vekov, Ľud a feudálni páni, Z tureckých čias, Piesne vojenské, Piesne zbojnícke, Z dávna i nedávna. 136 písní. Doplněno o litografie Vincenta Hložníka. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 381 stran - 10 MB.

Náuka o slovenskom hudobnom folklore - Ladislav Leng, Alexander Móži
Vývoj teoretických studií slovenské folkloristiky, rozbor hudebních tvarů, lidové hudební nástroje, lidové tance. Množství notového materiálu. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 313 stran - 9,3 MB.

Sbierka slovenských l'udových piesní - Mikuláš Schneider-Trnavský

Notové zápisy 30ti slovenských lidových písní, včetně textů. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 41 stran - 1 MB.


This set contains e-books:

Slovak Folk Songs - Dr. Konstantin Hudec

Songs from the region Cadca. It contains 373 songs with notation and words. Slovak language. Adobe PDF - 190 pages - 6,3 MB.

Pohronske Dances - Cyril Zalesak
Pohronie - Central Slovakia region along the river Hron. The amount of folk dances. The book contains musical scores, song lyrics and diagrams of steps variations. Overview by region. 23 images in the Annex. Slovak language. Adobe PDF - 349 pages - 7,5 MB.

Slovak Folk Ballads - Jiri Horak
Overview of ballads that have been preserved in the Slovak folk tradition of passing down from generation to generation. Sort by the chapters: People and feudal lords, Z Turkish time, Military songs, Rebel songs, From ancient and recent time. 136 songs. Supplemented by lithography of Vincent Hloznik. Slovak language. Adobe PDF - 381 pages - 10 MB.

Science about Slovakian Folklore - Ladislav Leng, Alexander Mozi
The development of theoretical studies of Slovak folklore, analysis of musical forms, folk musical instruments, folk dances. The amount of musical material. Slovak language. Adobe PDF - 313 pages - 9,3 MB.

Collection of Slovak Folk Songs - Mikulas Schneider-Trnavsky
Sheet Music of 30 Slovak folk songs, including lyrics. Slovak language. Adobe PDF - 41 pages - 1MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně