Německý národopis

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Německý národopis - Konrad Hahm. Deutsche Volkskunde. Publikace komplexním způsobem popisuje tradice, zvyky, hospodářský život, lidovou architekturu, zpracování dřeva a kovů, hrnčířství, malování skla, kroje, řemesla, domácí práce a živnosti v Německu. Více jak 600 vynikajících fotografií s velkou dokumentární hodnotou. Vzhledem ke kulturní příbuznosti je kniha zajímavá pro celý středoevropský region. Jazyk německý. Adobe PDF - 342 stran - 28 MB.  

Německý národopis ve Východních Čechách - E. Langer, F. Schönig. Deutsche Volkskunde aus dem östlichen Böhmen. Čtvrtletní revue, které vydával významný etnograf a publicista Eduard Langer. zabývá se hlavně slovesným uměním němců v severovýchodních Čechách. 12 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 325 stran - 8,7 MB.

Jihoněmecké lidové umění - J. M. Riss. Süddeutsche Volkskunst. Reprezentativní publikace vydaná u příležitosti reprezentativní výstavy v Mnichově  roku 1937. Lidový nábytek, hospodářské nástroje, keramika, výrobky ze dřeva, proutí, podmalby na skle, lidové malířství, religiozní umění, kroje, výšivky, pletený textil ... 188 fotografií v příloze. Jazyk německý. Adobe PDF - 146 stran - 10 MB.

Od kolébky po hrob - Oskar Seyffert. Von der Wiege bis zum Grabe. Obrazová publikace. Stovky předmětů z oblasti lidového umění a užitných předmětů. Lidová architektura, nábytek, hračky, loutky, keramika, textilní výrobky, kroje, šperky, kovářské výrobky. Několik set fotografií, z nich řada barevných. Jazyk německý. Adobe PDF - 77 stran - 10 MB.

Volkskunst - Robert Mielke. Lidové umění. Historický vývoj lidového umění, selské umění, dům a bytová kultura, religiozní umění, lidové zvyky a písemné památky. 85 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 121 stran - 8,5 MB.

Více informací

480_039

298 Kč

německé lidové umění, deutsche volkskunde

Kategorie - Lidové umění, (Category - Folk Art)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Německý národopis - Konrad Hahm
Deutsche Volkskunde. Publikace komplexním způsobem popisuje tradice, zvyky, hospodářský život, lidovou architekturu, zpracování dřeva a kovů, hrnčířství, malování skla, kroje, řemesla, domácí práce a živnosti v Německu. Více jak 600 vynikajících fotografií s velkou dokumentární hodnotou. Vzhledem ke kulturní příbuznosti je kniha zajímavá pro celý středoevropský region. Jazyk německý. Adobe PDF - 342 stran - 28 MB.

Německý národopis ve Východních Čechách - E. Langer, F. Schönig

Deutsche Volkskunde aus dem östlichen Böhmen. Čtvrtletní revue, které vydával významný etnograf a publicista Eduard Langer. zabývá se hlavně slovesným uměním němců v severovýchodních Čechách. 12 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 325 stran - 8,7 MB.

Jihoněmecké lidové umění - J. M. Riss

Süddeutsche Volkskunst. Reprezentativní publikace vydaná u příležitosti reprezentativní výstavy v Mnichově roku 1937. Lidový nábytek, hospodářské nástroje, keramika, výrobky ze dřeva, proutí, podmalby na skle, lidové malířství, religiozní umění, kroje, výšivky, pletený textil ... 188 fotografií v příloze. Jazyk německý. Adobe PDF - 146 stran - 10 MB.

Od kolébky po hrob - Oskar Seyffert
Von der Wiege bis zum Grabe. Obrazová publikace. Stovky předmětů z oblasti lidového umění a užitných předmětů. Lidová architektura, nábytek, hračky, loutky, keramika, textilní výrobky, kroje, šperky, kovářské výrobky. Několik set fotografií, z nich řada barevných. Jazyk německý. Adobe PDF - 77 stran - 10 MB.

Volkskunst - Robert Mielke

Lidové umění. Historický vývoj lidového umění, selské umění, dům a bytová kultura, religiozní umění, lidové zvyky a písemné památky. 85 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 121 stran - 8,5 MB.


This set contains e-books:

Deutsche Volkskunde - Konrad Hahm

German ethnography. The publication describes in a comprehensive manner, traditions, customs, economic life, folk architecture, woodwork and metalwork, pottery, glass painting, costumes, handicrafts, household chores and trades in Germany. More than 600 outstanding photos with great documentary value. Due to cultural kinship book is interesting for the whole Central European region. German language. Adobe PDF - 342 pages - 28 MB.

Deutsche Volkskunde aus dem östlichen Böhmen - E. Langer, F. Schönig

German ethnography in East Bohemia. Quarterly Review, which published a significant ethnographer and writer Eduard Langer deals mainly with the verbal arts Germans in the northeast Bohemia. 12 pictures in text. German language. Adobe PDF - 325 pages - 8,7 MB.

Süddeutsche Volkskunst - J. M. Riss

South German Folk Art. Representative publications published on the occasion of the prestigious exhibition in Munich 1937. Folk furniture, farming tools, ceramics, wood products, wicker, paintings on glass, folk painting, religious art, costumes, embroidery, knitted textiles ... 188 photos in the Annex. German language. Adobe PDF - 146 pages - 10 MB.

Von der Wiege bis zum Grabe - Oskar Seyffert

From cradle to grave. Pictorial publications. Hundreds of objects of folk art and utility objects. Folk architecture, furniture, toys, puppets, ceramics, textiles, costumes, jewelry, forged products. Several hundred photos. German language. Adobe PDF - 77 pages - 10 MB.

Volkskunst - Robert Mielke

Folk art. Historical development of folk art, rustic art, home and residential culture, Religious art, folk traditions and written memory. 85 pictures in text. German language. Adobe PDF - 121 pages - 8,5 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně