Umělý chov ryb

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Umělý chov ryb - Dyk, Podubský, Štědronský. Umělý chov sladkovodních ryb. Ryby vhodné k umělému chovu - pstruh, siven, hlavatka, lipan, Maréna, štika, kapr, parma.  Voda pro rybí líhně, lov a chov generačních ryb, postupy při umělých výtěrech. Obsluha líhně, krmení plůdku, vysazování plůdku do speciálních rybníčků, škůdci, krmiva. 120 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 228 stran - 6,6 MB.

Štika, její chov a lov - Jaroslav tejčka, Dr František Volf. Život štiky a její vývoj od jikry po dospělého jedince. Význam štiky a dravých ryb k udržení zdravé populace ryb. Umělý chov štiky a její vysazování do přirozených vod. Sportovní chytání štiky. Literatura. 13 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 87 stran - 3,7 MB.

Klíč našich ryb - Sergěj Hrabě, Ota Oliva. Určování ryb podle jejich zevních znaků, rybí zeměpisná pásma, poznámky k českému názvosloví, konzervace ryb k vědeckým účelům, klíč k určovaní kruhoústých obratlovců a ryb. Rejstřík českých a latinských názvů ryb.  104 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 100 stran - 2,2 MB.

Technologie rybího průmyslu - Ing. Jaromír Nosek. Kniha se zabývá zpracováním především mořských ryb v manufakturách a továrnách. Druhy průmyslově zpracovávaných ryb, ryby čerstvé, chlazené a mražené. Konzervace ryb solením, uzením, sušením, marinování, výroba specialit, výrobky z krabů, kaviár, rybí konzervy. Pomocné suroviny - octy, zelenina, majonézy, koření, oleje a tuky. Zpracování odpadů, hygiena. 87 obrázků v textu, tabulky, grafy. Jazyk český. Adobe PDF - 306 stran - 16 MB.

Více informací

910_025

198 Kč

chov ryb, štika, klíč ryb, Breeding of Fish, Pike,

Kategorie - Příroda, zahrada, lov, (Category - Nature, garden, hunting)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Umělý chov ryb - Dyk, Podubský, Štědronský
Umělý chov sladkovodních ryb. Ryby vhodné k umělému chovu - pstruh, siven, hlavatka, lipan, Maréna, štika, kapr, parma. Voda pro rybí líhně, lov a chov generačních ryb, postupy při umělých výtěrech. Obsluha líhně, krmení plůdku, vysazování plůdku do speciálních rybníčků, škůdci, krmiva. 120 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 228 stran - 6,6 MB.

Štika, její chov a lov - Jaroslav tejčka, Dr František Volf

Život štiky a její vývoj od jikry po dospělého jedince. Význam štiky a dravých ryb k udržení zdravé populace ryb. Umělý chov štiky a její vysazování do přirozených vod. Sportovní chytání štiky. Literatura. 13 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 87 stran - 3,7 MB.

Klíč našich ryb - Sergěj Hrabě, Ota Oliva

Určování ryb podle jejich zevních znaků, rybí zeměpisná pásma, poznámky k českému názvosloví, konzervace ryb k vědeckým účelům, klíč k určovaní kruhoústých obratlovců a ryb. Rejstřík českých a latinských názvů ryb. 104 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 100 stran - 2,2 MB.

Technologie rybího průmyslu - Ing. Jaromír Nosek

Kniha se zabývá zpracováním především mořských ryb v manufakturách a továrnách. Druhy průmyslově zpracovávaných ryb, ryby čerstvé, chlazené a mražené. Konzervace ryb solením, uzením, sušením, marinování, výroba specialit, výrobky z krabů, kaviár, rybí konzervy. Pomocné suroviny - octy, zelenina, majonézy, koření, oleje a tuky. Zpracování odpadů, hygiena. 87 obrázků v textu, tabulky, grafy. Jazyk český. Adobe PDF - 306 stran - 16 MB.


This set contains e-books:

Breeding of Fish - Dyk, Podubsky, Stedronsky

Artificial breeding of freshwater fish. Fish suitable for artificial breeding - trout, brook trout, Danube salmon, lian, Maren, pike, carp, barbel. Water for fish hatcheries, fishing and breeding broodstock procedures for artificial spawning. Operation hatchery, feeding the fry, fingerling stocking in special ponds, pests feed. 120 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 228 pages - 6,6 MB.

Pike, its Farming and Fishing - Jaroslav Tejcka, Dr Frantisek Volf

Pike life and its evolution from the roe to an adult fish. Meaning pike and predatory fish to maintain healthy fish stocks. Artificial breeding pike, and stock fish to natural waters. Sporting catching pikes. Literature. 13 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 87 pages - 3,7 MB.

Key to Determine our Fish - Sergej Hrabe, Ota Oliva

Identifying the fish according to their external characteristics, fish geographical zones, notes the Czech terminology, conservation of fish for scientific purposes, the key to determining water vertebrates. Index Czech and Latin names of fish. 104 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 100 pages - 2,2 MB.

Fish industry technology - Ing. Jaromir Nosek
The book is mainly engaged in the processing of seafood in manufactories and factories. Types of industrially processed fish. Fish fresh, chilled and frozen. Conservation of fish by salting, smoking, drying, marinating, specialty products, products made from crab, caviar, canned fish. Auxiliary raw materials - vinegars, vegetables, mayonnaise, spices, oils and fats. Waste processing hygiene. 87 pictures in text, tables, graphs. Czech language. Adobe PDF - 306 pages - 16 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně