Moštovny 1,2

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Moštovny 1,2 - Jaroslav Stockar. Příspévek pro vybudování a organisaci průmyslu nekvašených ovocných šťáv nápojových. První díl se zabývá organizací a vybavením malých provozů zpracovávajících ovocné šťávy. Příprava ovoce, získávání šťáv, jejich čištění a konzervace, stáčení a skladování. Požadavky na stavbu moštovny, její vnitřní uspořádání.
Druhý díl pracuje s velkými závody pracujícími v řádu stovek vagonů. Skladování ovoce, lisování, sterilizace, nádoby, strojní vybavení. Zpracování zkvašených i nezkvašených hroznových šťáv. Bílá i červená vína. Oba díly obsahují plány a fotografie z praxe. Jazyk český. Adobe PDF - 86 + 140 stran - 1,7 + 6,7 MB.  

Sušení ovoce a zeleniny. Home drying of fruits and vegetables. Návody k sušení vhodných plodů, výroba pevných ovocných koncentrátů (ovocné "kůže"), používání sušených surovin v domácnosti, množství receptů. Plánky na zhotovení jednoduchých sušáren v amatérských podmínkách, sušení sluncem, nebo elektrickým proudem, sušení systémem "obrácená lednice". 16 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 38 stran - 2 MB.

Domácí zavařování a sušení. Home Canning and Drying. Příručka popisuje a na mnoha obrázcích metodou krok za krokem možnosti domácího zavařování ovoce a zeleniny. Sterilizace ve sklenicích různých systémů ve speciálních nádobách s horkou vodou. Návody na konstrukci jednoduchých sušáren na sluneční energii i vytápěných. Ukládání sušených produktů, řada receptů. 25 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 36 stran - 1,6 MB.

Sušení bramborů - Bohumil Čapek, František Svoboda. Zajímavá metoda, jak zhodnotit úrodu, nebo nadúrodu brambor. Zde soubor přednášek o metodách výroby sušených brambor v menších i velkých zařízeních. Strojní vybavení, pracovní postupy. Využití v krmivových směsích i v potravinách. Jazyk český, shrnutí v němčině. Adobe PDF - 50 stran - 2,8 MB.

Příručka pivovarské provozní mikroskopie - A. Kocková, A. Lhotský. Důležitá součást výroby piva je kontrolovaný kvasný proces. To platí i pro minipivovary. Tato příručka seznamuje s základy práce s mikroskopem, přípravou preparátů, jejich barvení atd. Smyslové vyšetření kvasnic a jejich mikroskopická prohlídka. Vady kvasného procesu, mikroskopické prohlídky varných a ležáckých nádob, základy určování infekcí. Charakteristika a mikrofotografie nejběžnéjšich kvasinek kulturních, divokých a bakterií. 20 obrázků charakteristických kultur. Jazyk český. Adobe PDF - 61 stran - 1,6 MB.

Více informací

710_033

198 Kč

Moštárny, pivovarská mikroskopie, sušení ovoce a zeleniny, cinder production

Kategorie - Historické kuchařky, (Category - Historical Cookerybooks)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Moštovny 1,2 - Jaroslav Stockar
Příspévek pro vybudování a organisaci průmyslu nekvašených ovocných šťáv nápojových. První díl se zabývá organizací a vybavením malých provozů zpracovávajících ovocné šťávy. Příprava ovoce, získávání šťáv, jejich čištění a konzervace, stáčení a skladování. Požadavky na stavbu moštovny, její vnitřní uspořádání.
Druhý díl pracuje s velkými závody pracujícími v řádu stovek vagonů. Skladování ovoce, lisování, sterilizace, nádoby, strojní vybavení. Zpracování zkvašených i nezkvašených hroznových šťáv. Bílá i červená vína. Oba díly obsahují plány a fotografie z praxe. Jazyk český. Adobe PDF - 86 + 140 stran - 1,7 + 6,7 MB.

Příručka pivovarské provozní mikroskopie - A. Kocková, A. Lhotský

Důležitá součást výroby piva je kontrolovaný kvasný proces. To platí i pro minipivovary. Tato příručka seznamuje s základy práce s mikroskopem, přípravou preparátů, jejich barvení atd. Smyslové vyšetření kvasnic a jejich mikroskopická prohlídka. Vady kvasného procesu, mikroskopické prohlídky varných a ležáckých nádob, základy určování infekcí. Charakteristika a mikrofotografie nejběžnéjšich kvasinek kulturních, divokých a bakterií. 20 obrázků charakteristických kultur. Jazyk český. Adobe PDF - 61 stran - 1,6 MB.

Sušení ovoce a zeleniny

Home drying of fruits and vegetables. Návody k sušení vhodných plodů, výroba pevných ovocných koncentrátů (ovocné "kůže"), používání sušených surovin v domácnosti, množství receptů. Plánky na zhotovení jednoduchých sušáren v amatérských podmínkách, sušení sluncem, nebo elektrickým proudem, sušení systémem "obrácená lednice". 16 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 38 stran - 2 MB.

Domácí zavařování a sušení
Home Canning and Drying. Příručka popisuje a na mnoha obrázcích metodou krok za krokem možnosti domácího zavařování ovoce a zeleniny. Sterilizace ve sklenicích různých systémů ve speciálních nádobách s horkou vodou. Návody na konstrukci jednoduchých sušáren na sluneční energii i vytápěných. Ukládání sušených produktů, řada receptů. 25 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 36 stran - 1,6 MB.

Sušení bramborů - Bohumil Čapek, František Svoboda

Zajímavá metoda, jak zhodnotit úrodu, nebo nadúrodu brambor. Zde soubor přednášek o metodách výroby sušených brambor v menších i velkých zařízeních. Strojní vybavení, pracovní postupy. Využití v krmivových směsích i v potravinách. Jazyk český, shrnutí v němčině. Adobe PDF - 50 stran - 2,8 MB.


This set contains e-books:

Cinder Production 1,2 - Jaroslav Stockar
A contribution for the construction and organization of industry unleavened fruit juice beverage. The first part deals with organization and equipment of small processing plants fruit juices. Preparation of fruit juicing, their cleaning and conservation, bottling and storage. Requirements for construction juice manufactory, its internal organization. The second part is working with big factories operating in hundreds of cars. Storage of fruit, pressing, sterilization, containers and machinery. Processing of fermented and unfermented grape juice. White and red wines. Both parts include plans and photographs of practice. Czech language. Adobe PDF - 86 + 140 pages - 1,7 + 6,7 MB.

Brewer's microscopy manual - A. Kockova, A. Lhotsky

An important part of the beer production is controlled fermentation process. This guide introduces the basics of working with a microscope, sample preparation, dyeing etc. Sensory testing yeast and microscopic inspection. Defects in the fermentation process, microscopic examinations and lager brewing vessels, determination of infections. Characteristics and cultural micrograph most common yeast and bacteria. 20 images distinctive cultures. Czech language. Adobe PDF - 61 pages - 1,6 MB.

Home drying of fruits and vegetables

Instructions for drying fruits, production of solid fruit concentrates (fruit "skin"), the use of dried raw materials in household, number of recipes. Plans for making simple drying kilns in amateur conditions, drying by sun or electric power. 16 pictures in text. English language. Adobe PDF - 38 pages - 2 MB.

Home Canning and Drying
The handbook describes on many pictures and step by step method options domestic preserving fruits and vegetables. Sterilization in jars of various systems in special containers with hot water. Instructions for construction of simple solar-powered dryers and aalso heated. Storage of dried products, a number of recipes. 25 pictures in text. English language. Adobe PDF - 36 pages - 1,6 MB.

Die Kartoffeltrocknung - Bohumil Capek, Frantisek Svoboda

Dried potatoes. An interesting method to evaluate a crop of potatoes. There are a series of lectures on methods of producing dried potatoes in small and large farms. Machinery, labor practices. Use in feed mixtures as well as human food. Czech language, a summary in German. Adobe PDF - 50 pages - 2,8 MB.

 

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně