Masové konzervy

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Masové konservy - MVDr J. Lát - MVDr RNDr J. Hökl. Kniha souborně probírá problém výroby masových konzerv v celém technologickém procesu. Od suroviny až po skladování hotového výrobku. Jsou v ní obsaženy též důležité stati o výrobě obalů, jejich materiálech, pomocných surovinách o mikrobiologii všech druhů mas, včetně ryb, raků a hlemýžďů. Laboratorní vyšetřování konzerv. 74 tabulek, 126 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 422 stran - 16 MB.

Technológia konzervárenského a mäsného priemyslu - Kardos, Fabriczky, Lôrincz, Spanyár. Teoretické základy a metody konzervování jednotlivých druhů potravin. Strojové vybavení konzerváren a pomocné hmoty a materiály. Obaly a obalové hmoty, hygienické předpisy a jejich dodržování. 72 obrázků v textu. Jazyk slovenský (překlad z maďarštiny). Adobe PDF - 190 stran - 4,2 MB.

Nakládání masa - kolektiv. Kniha pojednává o hlavních problémech důležitého úseku masné výroby o solení a nakládání různých druhů masa. Seznamuje čtenáře s osvědčenými pracovními metodami používanými ve výzkumu a praxi. Receptury láků, solení nastřikováním, výpočty prosolenosti, mikroflora láku. 22 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 113 stran - 4,9 MB.

Úchova drůbeže a ryb zmrazováním a chlazením - Ing. Dr Vladimír Preininger. Kniha popisuje technologické postupy při chlazení a zmrazování drůbeže a ryb. Objasňuje zejména otázky týkající se snížení ztrát, prodloužení skladovací doby při zachování nejlepší jakosti a sleduje lepší využití a zhospodárnění provozu. Je určena pracovníkům v rybím a drůbežářském průmyslu, jakož i v chladírenství a mrazírenství. Doplněno 37 tkáňových mikrobiologických snímky. Jazyk český. Adobe PDF - 37 stran - 1,4 MB.

Tepelné opracování masa a masných výrobků - Bohuslav Doležal. Publikace pojednává o základních pochodech, které probíhají při tepelném opracování masa a masných výrobků. Především během vaření, uzení, sterilizace, pečení smažení, dušení a sušení. Optimální tepelné režimy při tepelném opracování běžných druhů masných výrobků. Kontrola jakosti. 22 obrázků, 36 tabulek, 32 grafů. Jazyk český. Adobe PDF - 214 stran - 4,8 MB.

Více informací

710_035

198 Kč

masové konzervy, nakládání masa, mražená drůbež, ryby, Tinned Meat

Kategorie - Historické kuchařky, (Category - Historical Cookerybooks)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Masové konservy - MVDr J. Lát - MVDr RNDr J. Hökl
Kniha souborně probírá problém výroby masových konzerv v celém technologickém procesu. Od suroviny až po skladování hotového výrobku. Jsou v ní obsaženy též důležité stati o výrobě obalů, jejich materiálech, pomocných surovinách o mikrobiologii všech druhů mas, včetně ryb, raků a hlemýžďů. Laboratorní vyšetřování konzerv. 74 tabulek, 126 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 422 stran - 16 MB.

Technológia konzervárenského a mäsného priemyslu - Kardos, Fabriczky, Lôrincz, Spanyár

Teoretické základy a metody konzervování jednotlivých druhů potravin. Strojové vybavení konzerváren a pomocné hmoty a materiály. Obaly a obalové hmoty, hygienické předpisy a jejich dodržování. 72 obrázků v textu. Jazyk slovenský (překlad z maďarštiny). Adobe PDF - 190 stran - 4,2 MB.

Nakládání masa - kolektiv

Kniha pojednává o hlavních problémech důležitého úseku masné výroby o solení a nakládání různých druhů masa. Seznamuje čtenáře s osvědčenými pracovními metodami používanými ve výzkumu a praxi. Receptury láků, solení nastřikováním, výpočty prosolenosti, mikroflora láku. 22 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 113 stran - 4,9 MB.

Úchova drůbeže a ryb zmrazováním a chlazením - Ing. Dr Vladimír Preininger

Kniha popisuje technologické postupy při chlazení a zmrazování drůbeže a ryb. Objasňuje zejména otázky týkající se snížení ztrát, prodloužení skladovací doby při zachování nejlepší jakosti a sleduje lepší využití a zhospodárnění provozu. Je určena pracovníkům v rybím a drůbežářském průmyslu, jakož i v chladírenství a mrazírenství. Doplněno 37 tkáňových mikrobiologických snímky. Jazyk český. Adobe PDF - 37 stran - 1,4 MB.

Tepelné opracování masa a masných výrobků - Bohuslav Doležal

Publikace pojednává o základních pochodech, které probíhají při tepelném opracování masa a masných výrobků. Především během vaření, uzení, sterilizace, pečení smažení, dušení a sušení. Optimální tepelné režimy při tepelném opracování běžných druhů masných výrobků. Kontrola jakosti. 22 obrázků, 36 tabulek, 32 grafů. Jazyk český. Adobe PDF - 214 stran - 4,8 MB.


This set contains e-books:

Tinned Meat - J. Lat - J. Hökl
The book comprehensively discusses the problem of canned meat production in the whole technological process. From raw material to finished product storage. It contained also important parts for the manufacture of packaging materials, microbiology all kinds of meats, including fish, crayfish and snails. Laboratory investigations of cans. 74 tables 126 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 422 pages - 16 MB.

Technology Canning and Meat Industry - Kardos, Fabriczky, Lorincz, Spanyár
Theoretical foundations and methods for preserving different types of food. Canning machinery equipment and expendable stock and materials. Packaging and packaging materials, sanitary regulations. 72 pictures in text. Slovak language (translation from Hungarian). Adobe PDF - 190 pages - 4,2 MB.

The Preserving of Meat - Team work
The book discusses the salting of different kinds of meat. Acquaints readers with proven working methods used in research and practice. Recipes brines, salting by filling, calculations of salting, microflora of brines. 22 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 113 pages - 4,9 MB.

Preservation of Poultry and Fish by Freezing and Cooling - Ing. Dr Vladimir Preininger
The book describes the technological processes for cooling and freezing of poultry and fish. Clarifying particular questions relating to reduced losses. It is intended for workers in fish and poultry industry, as well as refrigeration and freezing industry. Supplemented with 37 images of tissue microbiology. Czech language. Adobe PDF - 37 pages - 1,4 MB.

Thermal processing of meat and meat products - Bohuslav Dolezal
The publication discusses the fundamental processes during heat treatment of meat and meat products. Especially during cooking, smoking, sterilization, baking, frying, steaming and drying. Optimal thermal regimes during heat treatment of usual types of meat products. Quality control. 22 figures, 36 tables, 32 graphs. Czech language. Adobe PDF - 214 pages - 4,8 MB.

 

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně