Josef Gočár, Adolf Loos

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Josef Gočár - Zdeněk Wirth, Dr. Obrazová publikace seznamuje s pracemi významného českého architekta. Architektonické studie, a jejich realizace. Půdorysné plány, doplnění historické zástavby, převážně v Hradci Králové. Interiéry, nábytek, zařizovací předměty. Text v němčině a francouzštině. PDF - 106 stran - 6 MB.

Josef Gočár - Marie Benešová. Monografie významného českého architekta. Návrhy a realizace reprezentativních budov, vil, veřejných prostor, včetně základních půdorysných plánů. Realizace některých detailů a nábytku. 76 obrázků v textu. Jazyk český. PDF - 40 stran - 5,9 MB.

Adolf Loos - Karl Marilaum. Podtitul - Evropan Adolf Loos učitel nové architektury, bydlení a života. Esej o činnosti a myšlenkách známého architekta (1870 - 1933) jeho názorech na architekturu a využití volného času. Rovněž kritický pohled na tehdejší uměleckou a společenskou atmosféru ve Vídni a střední Evropě. Jazyk český. 28 stran - 0,5 MB.
E-Kniha Adolf Loos - Karl Marilaum je rovněž v německé verzi. PDF - 47 stran - 0,6 MB.

Sebrané spisy - Adolf Loos. Uspořádal Franz Glück. Obsah: Ins Leere gesprochen (Řeči do prázdna) , Die übrigen aufsätze aus den jähren 1897 - 1900, Trotzdem.  4 obrázky v textu. Jazyk německý. PDF - 466 stran - 5,8 MB.

Adolf Loos šedesátníkem - Karel Teige. Esej k Loosovým narozeninám hodnotící Loosův význam a púřínos architektuře.

Více informací

110_031

198 Kč

Josef Gočár, Adolf Loos

 

Kategorie - Architektura, (Category Architecture)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Josef Gočár - Zdeněk Wirth, Dr.

Obrazová publikace seznamuje s pracemi významného českého architekta. Architektonické studie, a jejich realizace. Půdorysné plány, doplnění historické zástavby, převážně v Hradci Králové. Interiéry, nábytek, zařizovací předměty. Text v němčině a francouzštině. PDF - 106 stran - 6 MB.

Josef Gočár - Marie Benešová
Monografie významného českého architekta. Návrhy a realizace reprezentativních budov, vil, veřejných prostor, včetně základních půdorysných plánů. Realizace některých detailů a nábytku. 76 obrázků v textu. Jazyk český. PDF - 40 stran - 5,9 MB.

Adolf Loos - Karl Marilaum

Podtitul - Evropan Adolf Loos učitel nové architektury, bydlení a života. Esej o činnosti a myšlenkách známého architekta (1870 - 1933) jeho názorech na architekturu a využití volného času. Rovněž kritický pohled na tehdejší uměleckou a společenskou atmosféru ve Vídni a střední Evropě. Jazyk český. 28 stran - 0,5 MB.
E-Kniha Adolf Loos - Karl Marilaum je rovněž v německé verzi. PDF - 47 stran - 0,6 MB.

Sebrané spisy - Adolf Loos
Uspořádal Franz Glück. Obsah: Ins Leere gesprochen (Řeči do prázdna) , Die übrigen aufsätze aus den jähren 1897 - 1900, Trotzdem. 4 obrázky v textu. Jazyk německý. PDF - 466 stran - 5,8 MB.

Adolf Loos šedesátníkem - Karel Teige
Esej k Loosovým narozeninám hodnotící Loosův význam a púřínos architektuře.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Josef Gočár (1880 - 1945) český architekt. Jeho díla především z kubistického a funkcionalistického období patří k vrcholům české moderní architektury. Vysoce oceňován je také jeho podíl na urbanistických koncepcích některých měst, zejména Hradce Králové a Pardubic.

Adolf Loos (1870 - 1933) - klasik moderní architektury, čelný představitel architektonického purismu. Kritizoval přeplácané historizující interiéry a ornamentální fasády domů na konci 19. století. Důsledkem jeho působení je minimalistická architektura, krabicové domy a studené "holointeriéry".


This set contains e-books:

Josef Gocar - Zdeněk Wirth, Dr.
Josef Gocar was an important Czech architect of the first half of the 20th century. Illustrated publication presents the works of famous Czech architect. Architectural studies, and their implementation. Floor plans, adding historical buildings, mostly in Hradec Kralove. Interiors, furniture, fixtures and fittings. Text in German and French. PDF - 106 pages - 6 MB.

Josef Gocar - Marie Benesova
Memoirs of the famous Czech architect. Design and implementation of representative buildings, villas, public areas, including basic the ground plans. Implementation of some of the details and furniture. 76 pictures in text. Czech language. PDF - 40 pages - 5,9 MB.

Adolf Loos - Karl Marilaum
Subtitle - European Adolf Loos teacher of new architecture, housing and life. An essay on the work and ideas of famous architect (1870 - 1933) his opinions, the architecture and use of leisure time. Also critical look at the former artistic and social atmosphere in Vienna and Central Europe. Language Czech. 28 pages - 0.5 MB.
E-book Adolf Loos - Karl Marilaum is also in German language. PDF - 47 pages - 0,6 MB.

Collected Writings - Adolf Loos
Organized by Franz Glück. Content: Ins Leere gesprochen (Speech to Empty), Die übrigen aufsätze aus den jähren 1897 - 1900, Trotzdem. 4 images in text. German language. PDF - 466 pages - 5,8 MB.

Josef Gočár (1880 - 1945) Czech architect. His works, especially from the Cubist and Functionalist period, belong to the top of Czech modern architecture. Highly appreciated is also his share in urban planning concepts of some towns, especially Hradec Králové and Pardubice.

Adolf Loos (1870 - 1933) - a classic of modern architecture, the leading representative of architectural purism. He criticized the overpriced historicizing interiors and ornamental facades of the houses at the end of the 19th century. Its effect is minimalist architecture, box houses and cold "bareinteiors".

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně