Dějiny ukrajinského kroje

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Dějiny ukrajinského kroje - K. K. Stamerov. History of Ukrainian Costume. Kniha obsahuje podrobný popis vybraných historických kostýmů z Ukrajiny od skytské éry, přes Kyjevskou Rus až do do Zaporožských Kozáků v 17. století. Popsány mužské i ženské kroje, detaily oblečení, pokrývky hlavy, účesy, obuv, ornamenty, střihy. 14 názorných barevných kreseb, množství grafik (kresby - Christina Senkiw). Jazyk anglický. Adobe PDF - 63 stran - 3,2 MB.

Ukrajinský lidový oděv - kolektiv. Kroje z různých regionů Ukrajiny. Historický přehled a současný stav. Hlavní střihy, tvarosoví, typy oděvů, zdobení, doplňky, ornamentika, účesy, pokrývky hlavy. Více jak 300 obrázků v textu. Jazyk ukrajinský a anglický. PDF - 264 stran - 8,4 MB.

Církevní stavby na Podkarpatské Rusi - Bohumil Vavroušek. Fotografická publikace, zachycující církevní stavby na Podkarpatské Rusi. Mnoho z těchto staveb zaniklo. Zobrazeny zejména dřevěné kostely, včetně interiérů, drobné stavby, zvonice, boží muka, obytné budovy. Téměř 300 fotografií. Popisky v češtině. PDF - 138 stran - 14 MB.

Podkarpatská Rus - Amalie Kožmínová. Kniha mapuje místopis, obyvatelstvo, jeho a národnostní složení, správní okresy a náboženskou situace v Podkarpatské Rusi, která byla součástí Československa po první světové válce. Národopisná data obsahují zvyky různých skupin obyvatelstva. Jejich kroje, doplňky oděvů, zvyky a lidový průmysl. Lidová architektura a unikátní dřevěné kostelíky. Více jak 100 obrázků a kreseb v textu, 18 obrazových příloh. Jazyk český. PDF - 154 stran - 20 MB. (Viz. také 480_011).

Lemkivské pysanky. Lemko-rusínská republika (Ruska Narodna Respublika Lemkiv) byl malý stát v Malopolsku (tehdy Halič), který byl brzy po svém vzniku připojen k Polsku. Pysanka je ukrajinské velikonoční vejce, zdobené tradičními ukrajinskými lidovými vzory pomocí metody vosku.  Publikace zbrazuje kromě kraslic také jejich tvůrce, kroje a tradiční folklorní spolky. Asi 100 obrázků. Jazyk ukrajinský. PDF - 56 stran - 8 MB.

Lipovljanske pisanice - Alexa Pavlešin. Na konci 19. století se usadila v Chorvatské oblasti Lipik skupina ukrajinců, kteří si přinesli starou pohanskou tradici zdobení vajíček (kraslic). Kniha popisuje techniky zdobení kraslic (hlavně pomocí horkého vosku), hlavní ozdobné motivy, barevnost, folklorní skupiny a hlavní tvůrce.  35 barevných obrázků v textu se stovkami kraslic. Jazyk ukrajinský a chorvatský. PDF - 55 stran - 4 MB.

Více informací

480_040

298 Kč

ukrajinský kroj, podkarpatská rus

 

Kategorie - Lidové umění, (Category - Folk Art)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Dějiny ukrajinského kroje - K. K. Stamerov

History of Ukrainian Costume. Kniha obsahuje podrobný popis vybraných historických kostýmů z Ukrajiny od skytské éry, přes Kyjevskou Rus až do do Zaporožských Kozáků v 17. století. Popsány mužské i ženské kroje, detaily oblečení, pokrývky hlavy, účesy, obuv, ornamenty, střihy. 14 názorných barevných kreseb, množství grafik (kresby - Christina Senkiw). Jazyk anglický. Adobe PDF - 63 stran - 3,2 MB.

Ukrajinský lidový oděv - kolektiv

Kroje z různých regionů Ukrajiny. Historický přehled a současný stav. Hlavní střihy, tvarosoví, typy oděvů, zdobení, doplňky, ornamentika, účesy, pokrývky hlavy. Více jak 300 obrázků v textu. Jazyk ukrajinský a anglický. PDF - 264 stran - 8,4 MB.

Církevní stavby na Podkarpatské Rusi - Bohumil Vavroušek

Fotografická publikace, zachycující církevní stavby na Podkarpatské Rusi. Mnoho z těchto staveb zaniklo. Zobrazeny zejména dřevěné kostely, včetně interiérů, drobné stavby, zvonice, boží muka, obytné budovy. Téměř 300 fotografií. Popisky v češtině. PDF - 138 stran - 14 MB.

Podkarpatská Rus - Amalie Kožmínová

Kniha mapuje místopis, obyvatelstvo, jeho a národnostní složení, správní okresy a náboženskou situace v Podkarpatské Rusi, která byla součástí Československa po první světové válce. Národopisná data obsahují zvyky různých skupin obyvatelstva. Jejich kroje, doplňky oděvů, zvyky a lidový průmysl. Lidová architektura a unikátní dřevěné kostelíky. Více jak 100 obrázků a kreseb v textu, 18 obrazových příloh. Jazyk český. PDF - 154 stran - 20 MB. (Viz. také 480_011).

Lemkivské pysanky
Lemko-rusínská republika (Ruska Narodna Respublika Lemkiv) byl malý stát v Malopolsku (tehdy Halič), který byl brzy po svém vzniku připojen k Polsku. Pysanka je ukrajinské velikonoční vejce, zdobené tradičními ukrajinskými lidovými vzory pomocí metody vosku. Slovo pysanka pochází z slovesa pysaty, "psát", protože designy nejsou namalovány, ale jsou "psány" včelím voskem. Publikace zbrazuje kromě kraslic také jejich tvůrce, kroje a tradiční folklorní spolky. Asi 100 obrázků. Jazyk ukrajinský. PDF - 56 stran - 8 MB.

Lipovljanske pisanice - Alexa Pavlešin
Na konci 19. století se usadila v Chorvatské oblasti Lipik skupina ukrajinců, kteří si přinesli starou pohanskou tradici zdobení vajíček (kraslic). Kniha popisuje techniky zdobení kraslic (hlavně pomocí horkého vosku), hlavní ozdobné motivy, barevnost, folklorní skupiny a hlavní tvůrce. 35 barevných obrázků v textu se stovkami kraslic. Jazyk ukrajinský a chorvatský. PDF - 55 stran - 4 MB.


This set contains e-books:

History of Ukrainian Costume - K. K. Stamerov
The book contains a detailed description of selected historical costumes from Ukraine by Scythian era, through Kievan Rus to do Zaporozhian Cossacks in the 17th century. Described male and female costumes, details of clothing, headgear, hairstyles, shoes, ornaments, patterns. 14 vivid color drawings, a number of graphics (drawings by Christina Senkiw). English language. Adobe PDF - 63 pages - 3,2 MB.

Ukrainian Folk Costume - collective
Costumes from different regions of Ukraine. Historical overview and current status. Main cuts, shapes, types of clothing, decorations, accessories, ornaments, hairstyles, headgear. More than 300 images in the text. Ukrainian and English language. PDF - 264 pages - 8.4 MB.

Church buildings in West Ukraine - Bohumil Vavrousek
A photographic publication showing church buildings in Carpathian Russia. Many of these buildings are lost. Viewed in particular wooden churches, including interiors, small buildings, bell towers, burglary, residential buildings. 300 photos. Text in Czech. PDF - 138 pages - 14 MB.

Carpathian Ruthenia - Amalie Kozminova
The book maps the topography, population, its national and ethnic composition, administrative districts, and the religious situation in Carpathian Ruthenia, which was part of Czechoslovakia after the First World War. Ethnographic data includes habits of different population groups. Their costumes, clothing accessories, and the folk industry. Folk architecture and unique wooden churches. More than 100 pictures and drawings in text, 18 picture attachments. Czech language. PDF - 154 pages - 20 MB.

Lemkiv Easter eggs
Lemkiv Russian Narodna Respublika Lemkiv was a small state in Malopolskie (then Galic), which was soon connected with Poland. Pysanka is Ukrainian Easter eggs, decorated with traditional Ukrainian folk patterns using the wax method. The word pysanka comes from the pysaty, "write" because the designs are not painted but are written by beeswax. Besides Easter, the publication covers also their creators, folk costumes and traditional folklore societies. About 100 pictures. Ukrainian language. PDF - 56 pages - 8 MB.

Lipovljanske Easter eggs - Alexa Pavlešin
At the end of the 19th century, a group of Ukrainians settled in the Croatian region of Lipik, who brought an old pagan tradition of egg decoration (Easter eggs). The book describes techniques for decorating easter eggs (mainly with hot wax), main decorative motifs, coloring, folk groups and the main creator. 35 color pictures in text with hundreds of Easter eggs. Ukrainian and Croatian languages. PDF - 55 pages - 4 MB. (See also 480_011).

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně