Prostonárodné slovenské povesti 1 - 8

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Prostonárodné slovenské povesti 1 - 8 - Pavol Dobšinský. Pavol Dobšinský (1828 - 1885)  - slovenský kněz, folklorista, básník, spisovatel, překladatel a sběratel lidové slovesnosti tzv. štúrovské generace.Vydal 90 pohádek v osmi sešitech. Tyto jeho sbírky jsou základním a dodnes velmi cenným a reprezentativním dílem slovenské folkloristiky. Jazyk slovenský. PDF - 8 e-knih.

Úvahy o slovenských povestiach - Pavol Dobšínský. V této knize Dobšínský osvětluje původ, poslání a interpretace slovenských lidových pohádek. Pohádky pocházejí z původních pověstí pro dospělé. Byly upraveny a zbaveny původní erotičnosti a šťavnatého humoru, díky čemuž se tato díla stala oblíbenými a vhodnými i pro dětské čtenáře. Jazyk slovenský. PDF - 164 stran.

Národopisné a cestopisné obrazy ze Slovenska - Božena Němcová. Vzpomínky a dojmy ze spisovatelčiných cest po Uhrách a Slovensku. Kniha je nejen vynikajícím dílem uměleckým, ale také cenným dokumentem národopisným a historickým. Obsahuje zápisy různých starých slovenských her, hádanek, písní, říkadel a pod. Popisy některých slovenských starožitností. Kniha je také klasickým obrazem sociálních a hospodářských poměrů mezi slovenským a maďarským lidem té doby. Jazyk český. PDF - 274 stran - 2,2 MB.

Více informací

480_041

198 Kč

slovenské povesti, pohádky, dobšínský

 

Kategorie - Lidové umění, (Category - Folk Art)


 

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Prostonárodné slovenské povesti 1 - 8 - Pavol Dobšinský

Pavol Dobšinský (1828 - 1885) - slovenský kněz, folklorista, básník, spisovatel, překladatel a sběratel lidové slovesnosti tzv. štúrovské generace.Vydal 90 pohádek v osmi sešitech. Tyto jeho sbírky jsou základním a dodnes velmi cenným a reprezentativním dílem slovenské folkloristiky. Jazyk slovenský. PDF - 8 e-knih.

Úvahy o slovenských povestiach - Pavol Dobšínský

V této knize Dobšínský osvětluje původ, poslání a interpretace slovenských lidových pohádek. Pohádky pocházejí z původních pověstí pro dospělé. Byly upraveny a zbaveny původní erotičnosti a šťavnatého humoru, díky čemuž se tato díla stala oblíbenými a vhodnými i pro dětské čtenáře. Jazyk slovenský. PDF - 164 stran.

Národopisné a cestopisné obrazy ze Slovenska - Božena Němcová

Vzpomínky a dojmy ze spisovatelčiných cest po Uhrách a Slovensku. Kniha je nejen vynikajícím dílem uměleckým, ale také cenným dokumentem národopisným a historickým. Obsahuje zápisy různých starých slovenských her, hádanek, písní, říkadel a pod. Popisy některých slovenských starožitností. Kniha je také klasickým obrazem sociálních a hospodářských poměrů mezi slovenským a maďarským lidem té doby. Jazyk český. PDF - 274 stran - 2,2 MB.


This set contains e-books:

National Slovak Fairytales 1 - 8 - Pavol Dobsinsky

Pavol Dobsinsky (1828 - 1885) - Slovak priest, folklorist, poet, writer, translator and collector of folk tales. He delivered 90 fairy tales in eight books. These collections are a fundamental and still very valuable and representative pieces of Slovak folklore. Slovak language. PDF - 8 e-books.

Ethnographic and Traveling Notes from Slovakia - Bozena Nemcova

Memories and impressions from the writer's journeys in Hungary and Slovakia. The book is not only an outstanding piece of art, but also a valuable documentary of ethnographic and historical facts. It contains entries of various old Slovak games, puzzles, songs, rhymes and more. Descriptions of some Slovak antiquities. The book is also a classic picture of the social and economic conditions between the Slovak and Hungarian people of that time. Czech language. PDF - 274 pages - 2.2 MB

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně