Úplná nauka o harmonii

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Úplná nauka o harmonii - Leoš Janáček. Janáčkovo vlastní pojetí hudební teorie. Spoje souzvuků (primová, terciový, sextový, septimový spoj souzvuků, sekundový spoj slohově čistý). Druhotvary souzvuků. Prolínání souzvuků. Náporové spoje - Vývin melodie. (Náporový spoj souzvuků). Určeno těm, kteří se chtějí vážně věnovat hudební skladbě. Jazyk český, četné notové zápisy. PDF - 365 stran - 4,56 MB.

Úplná nauka o harmonii - Otakar Šín. Úplná nauka o harmonii na základě melodie a rytmu 1 - Otakar Šín
Originální pojetí hudební nauky, kde se propojuje metrika a ostatní složky hudby. V učebnici jsou probrány základy hudebních forem (motiv, dvojtaktí, věta, perioda, písňová forma, nepravidelné útvary a variační formy). Co se melodie týče, není podle Šína možné posuzovat úsek melodie bez ohledu na její celek a stejně tak je nutné přihlížet i k hudební formě, v rámci které se daná melodie objevuje. Jazyk český. PDF - 269 stran - 6,5 MB.

Nauka o hudebních formách - K. B. Jirák. Kniha pro ty, kteří se zabývají hudebním skladatelstvím. Hudební prvky, Motiv, Figura, Běh, Práce s motivem, Dvoutaktí, Věta, Stavba vět z motivů, Perioda, Malá forma písňová. Rozšířená (velká) forma písňová, Preludium, invence, etuda, tocoata a pod. Ostatní hudební formy a jejich stavba. Jazyk český. PDF - 219 stran - 3,5 MB.

Hudební slovník - Jan Malát, Miroslav Barvík. Vysvětluje význam jednotlivých hudebních pojmů z různých oborů hudební teorie i praxe. Původní verze Malátova slovníku (1922) je nově zpracována a doplněna (1945). Jazyk český. PDF - 186 stran - 6,6 MB.

Svět v opeře - Jan Branberger, Dr. Podtitul - 321 obsahů oper, melodramů a baletů pro návštěvníky divadelních představeni a posluchače rozhlasu. Kniha obsahuje základní informace o formě opery, stručný přehled dějin opery. Dále obsahuje přehled operních skladatelů, základní údaje o nich a obsahy jejich oper, včetně seznamu osob v nich účinkujících. Jazyk český. PDF - 414 stran - 11,2 MB.

Více informací

610_013

248 Kč

nauka o harmonii, Janáček, Šín, obsahy oper

 

Kategorie - Divadlo, móda, (Category - Theatre, Fashion)

 


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Úplná nauka o harmonii - Leoš Janáček

Janáčkovo vlastní pojetí hudební teorie. Spoje souzvuků (primová, terciový, sextový, septimový spoj souzvuků, sekundový spoj slohově čistý). Druhotvary souzvuků. Prolínání souzvuků. Náporové spoje - Vývin melodie. (Náporový spoj souzvuků). Určeno těm, kteří se chtějí vážně věnovat hudební skladbě. Jazyk český, četné notové zápisy. PDF - 365 stran - 4,56 MB.

Úplná nauka o harmonii - Otakar Šín

Úplná nauka o harmonii na základě melodie a rytmu 1 - Otakar Šín
Originální pojetí hudební nauky, kde se propojuje metrika a ostatní složky hudby. V učebnici jsou probrány základy hudebních forem (motiv, dvojtaktí, věta, perioda, písňová forma, nepravidelné útvary a variační formy). Co se melodie týče, není podle Šína možné posuzovat úsek melodie bez ohledu na její celek a stejně tak je nutné přihlížet i k hudební formě, v rámci které se daná melodie objevuje. Jazyk český. PDF - 269 stran - 6,5 MB.

Nauka o hudebních formách - K. B. Jirák
Kniha pro ty, kteří se zabývají hudebním skladatelstvím. Hudební prvky, Motiv, Figura, Běh, Práce s motivem, Dvoutaktí, Věta, Stavba vět z motivů, Perioda, Malá forma písňová. Rozšířená (velká) forma písňová, Preludium, invence, etuda, tocoata a pod. Ostatní hudební formy a jejich stavba. Jazyk český. PDF - 219 stran - 3,5 MB.

Hudební slovník - Jan Malát, Miroslav Barvík

Vysvětluje význam jednotlivých hudebních pojmů z různých oborů hudební teorie i praxe. Původní verze Malátova slovníku (1922) je nově zpracována a doplněna (1945). Jazyk český. PDF - 186 stran - 6,6 MB.

Svět v opeře - Jan Branberger, Dr.

Podtitul - 321 obsahů oper, melodramů a baletů pro návštěvníky divadelních představeni a posluchače rozhlasu. Kniha obsahuje základní informace o formě opery, stručný přehled dějin opery. Dále obsahuje přehled operních skladatelů, základní údaje o nich a obsahy jejich oper, včetně seznamu osob v nich účinkujících. Jazyk český. PDF - 414 stran - 11,2 MB.


This set contains e-books:

The complete science of harmony based on melody and rhythm - Otakar Sin
The original concept of musical doctrine, where the metric and other music components combine. The basics of musical forms (motif, two-stroke, sentence, period, song form, irregular formations and variational forms) are discussed in this textbook. As for the melody, according to Sin, it is not possible to judge the section of the melody regardless of its whole, and the musical form within which the melody appears. Czech language. PDF - 269 pages - 6,5 MB.

Science of Musical Forms - K. B. Jirák
Book for those involved in musical composition. Musical elements, Theme, Figure, Running, Working with the motif, Two-stroke, Theorem, Theme sentences, Period, Small form of song. Extended (large) form of song, Preludium, invention, etuda, tocoata, and so on. Other musical forms and their construction. Czech language. PDF - 219 pages - 3.5 MB.

Music Dictionary - Jan Malat, Miroslav Barvik
Explains the meaning of individual musical concepts in various fields of musical theory and practice. The original version of Malat's Dictionary (1922) is newly prepared and supplemented (1945). Czech language. PDF - 186 pages - 6,6 MB.

The World in the Opera - Jan Branberger, Dr.
Subtitle - 321 contents of operas, melodramas and ballets for visitors of theater performances and radio listeners. The book contains basic information on the form of the opera, a brief overview of the opera's history. It also contains an overview of the opera composers, the basic information about them and the contents of their operas, including the list of the performers. Czech language. PDF - 414 pages - 11.2 MB.

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně