Sbírání a praeparace přírodnin

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Sbírání a praeparace přírodnin - Rudolf Váca. Podtitul - Zevrubný návod, jak sbírati, konservovati a pro sbírky upravovati přírodniny všech tři říší. Zakládání, rozšiřování a údržba sbírek přírodnin. Pomůcky, nástroje, materiál, včetně mnoha praktických pokynů. Sbírky hmyzu (brouci, motýli, blanokřídlí, polokřídlí, šikmokřídlí, síťokřídlí, rovnokřídlí). Vycpávání ptáků, savců, konzervace ryb, měkýšů, členovců. Lihové preparáty, kostrování, ulity a lastury, vejce. Sbírání rostlin, zakládání a údržba herbářů, sbírky semen a plodů, hub. Sbírka nerostů, zkamenělin a otisků. Asi 200 obrázků v textu. Jazyk český. PDF - 320 stran - 17,5 MB.  

Vycpávání ssavců - Bedřich Moravec. Pokyny pro lovce, kteřísi chtějí svůj úlovek nechat vycpat. Pravidla pro různě velká zvířata. Vytvoření korpusu těla. Dříve ze dřeva a jiných materiálů, dnes z pěnových materiálů. Vydělávání kůží a jejich natažení na korpus. Instalace očí a dalších detailů, zhotovení celkové aranže vycpaniny. 11 obrázků v textu. Jazyk český. PDF - 54 stran - 1 MB.

Postupy při preparování živočichů - Oliver Davie. Kniha pro muzejní preparátory. Nástroje a materiál, potřebný k preparaci. Postupy připreparování savců, ptáků, a ostatních druhů živočichů,od nemenších druhů k největších. Jejich aranžování do přírodovědných sbírek. Více jak 500 obrázků a ilustrativních fotografií. Jazyk anglický. PDF - 288 stran - 17,5 MB.

Sběr a konzervace trofejí - Roland Ward. Podtitul - Příručka sportovce k praktickému sběru, uchování a uměleckému zakládání trofejí a exemplářů, ke kterým je přidán synoptický průvodce po loveckých plochách světa. Příručka pro konzervátory amatéry. Jak si v amatérských podmínkách vytvořit loveckou trofej. Savci, ryby, ptáci. Nástroje, materiál, základní pracovní postupy. 20 obrázků v textu. Jazyk anglický. PDF - 109 stran - 2,9 MB.

Bílení, barvení, preparace a zdobení rostlin - Břetislav Šetlík. Unikátní kniha popisuje úpravy rostlin a květů dnes už pozapomenutými technikami. Sušeni různých rostlin, bílení rostlin, mořeni květin, barvení lýka, slámy, travin a kapradi. Bronzování, stříbření a různé zdobení palem, kapradí, konifer. Preparace rostlin čerstvých i suchých, barvení bukových větví. Jazyk český. PDF - 64 stran - 1,4 MB.

Více informací

910_028

298 Kč

Sbírání a praeparace přírodnin, taxidermie, trofeje

 

Kategorie - Příroda, zahrada, lov, (Category - Nature, garden, hunting)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Sbírání a praeparace přírodnin - Rudolf Váca

Podtitul - Zevrubný návod, jak sbírati, konservovati a pro sbírky upravovati přírodniny všech tři říší. Zakládání, rozšiřování a údržba sbírek přírodnin. Pomůcky, nástroje, materiál, včetně mnoha praktických pokynů. Sbírky hmyzu (brouci, motýli, blanokřídlí, polokřídlí, šikmokřídlí, síťokřídlí, rovnokřídlí). Vycpávání ptáků, savců, konzervace ryb, měkýšů, členovců. Lihové preparáty, kostrování, ulity a lastury, vejce. Sbírání rostlin, zakládání a údržba herbářů, sbírky semen a plodů, hub. Sbírka nerostů, zkamenělin a otisků. Asi 200 obrázků v textu. Jazyk český. PDF - 320 stran - 17,5 MB.

Vycpávání ssavců - Bedřich Moravec

Pokyny pro lovce, kteřísi chtějí svůj úlovek nechat vycpat. Pravidla pro různě velká zvířata. Vytvoření korpusu těla. Dříve ze dřeva a jiných materiálů, dnes z pěnových materiálů. Vydělávání kůží a jejich natažení na korpus. Instalace očí a dalších detailů, zhotovení celkové aranže vycpaniny. 11 obrázků v textu. Jazyk český. PDF - 54 stran - 1 MB.

Postupy při preparování živočichů - Oliver Davie
Kniha pro muzejní preparátory. Nástroje a materiál, potřebný k preparaci. Postupy připreparování savců, ptáků, a ostatních druhů živočichů,od nemenších druhů k největších. Jejich aranžování do přírodovědných sbírek. Více jak 500 obrázků a ilustrativních fotografií. Jazyk anglický. PDF - 288 stran - 17,5 MB.

Sběr a konzervace trofejí - Roland Ward
Podtitul - Příručka sportovce k praktickému sběru, uchování a uměleckému zakládání trofejí a exemplářů, ke kterým je přidán synoptický průvodce po loveckých plochách světa. Příručka pro konzervátory amatéry. Jak si v amatérských podmínkách vytvořit loveckou trofej. Savci, ryby, ptáci. Nástroje, materiál, základní pracovní postupy. 20 obrázků v textu. Jazyk anglický. PDF - 109 stran - 2,9 MB.

Bílení, barvení, preparace a zdobení rostlin - Břetislav Šetlík
Unikátní kniha popisuje úpravy rostlin a květů dnes už pozapomenutými technikami. Sušeni různých rostlin, bílení rostlin, mořeni květin, barvení lýka, slámy, travin a kapradi. Bronzování, stříbření a různé zdobení palem, kapradí, konifer. Preparace rostlin čerstvých i suchých, barvení bukových větví. Jazyk český. PDF - 64 stran - 1,4 MB.


This set contains e-books:

Collection and preparation of natural items - Rudolf Vaca
Creating, distributing and maintaining natural collections for private collectors and museums. Tools, materials, including many practical instructions. Insect collections. Taxidermy of birds, mammals, conservation of fish, molluscs, arthropods. Liquid preparations, skewers, shells and shells, eggs. Plant picking, maintenance of herbarium, seed and fruit collection, mushrooms. Collection of minerals and fossils. About 200 pictures in the text. Czech language. PDF - 320 pages - 17.5 MB.

Taxidermy of mammals - Bedrich Moravec
Instructions for hunters who want to get rid of their captured animal. Rules for different animals. Creating body corpus.Previously made from wood and other materials, today made from foamy materials. Tanning the skin and pulling it on the body. Installing eyes and other details, making a complete arrangement. 11 pictures in the text. Czech language. PDF - 54 pages - 1 MB.

Methods in the Art of Taxidermy - Oliver Davie

Book for Museum preparators. Tools and materials needed for preparation. The whole containing 500 figures clearly illustrating the modes of procedure in the art, together with examples of characteristic forms and attitudes of various species of the animal kingdom. Including reproductions from photographs of Actual work by american taxidermists. English language. PDF - 288 pages - 17,5 MB.

Collection and conservation of trophies - Roland Ward

Subtitle - The sportsman's handbook to practical collecting, preserving, and artistic setting-up of trophies and specimens to which is added a synoptical guide to the hunting grounds of the world.Amateur Conservator's Guide. How to create a hunting trophy in amateur conditions. Mammals, fish, birds. Tools, materials, basic workflows. 20 images in the text. English language. PDF - 109 pages - 2,9 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně