Řezbářství

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Řezbářství I - Ľudovít Siraň. Publikace seznamuje se způsoby uskladňování řeziva, s ručním opracováním dřeva, s lepením a klížením dřeva, s dokončovacími pracemi a s postupy při řezbářském opracování dřeva. Učební text pro II. ročník učebního oboru řezbář (řezbářka). Mnoho názorných kreseb v textu. Jazyk český. PDF - 105 stran - 1,4 MB.

Řezbářství II - Ľudovít Siraň. Publikace seznamuje se způsoby mechanického a strojního obrábění dřeva a postupy při sušení dřeva, se zpracováním exotických dřevin. S postupy při zhotovování intarzií, při reprodukování uměleckých děl, při provádění povrchových úprav řezbářských prací, s opravami, konzervováním a restaurováním uměleckých předmětů. Mnoho obrázků v textu. Učební text pro třetí ročník učebního oboru řezbář. Jazyk český. PDF - 162 stran - 4,6 MB.

Polychromavaná kopie Madony - Radomír Surma. Popis velice zajímavé restaurátorské práce na kopii dřevěné gotické sochy za použití moderních metod. Nedestruktivní CT průzkum kopírovaného objektu, jeho 3D skenování a převedení do digitální podoby. Následná výroba na CNC fréze a konečná retuš sochy řezbářskými metodami. Křídové podklady, polychronomie, zlacení, patinace. Bohatá obrazová dokumentace. Jazyk český. PDF - 13 stran - 1 MB. 

Řezbářství - P. Udržal, S. David. Kniha informuje o materiálech a nástrojích používaných v řezbářství a o jejich údržbé. Základní řezbářské techniky, postupy při dřevořezbě, dřevorytu, při soustružení dřeva a při intarzování. Povrchové úpravy hotových výrobků. Pracovní postupy jsou ukázány na příkladech typických výrobků. Text je doplněn mnoha názornými ilustracemi. Jazyk český. PDF - 180 stran - 10 MB.

Třísky z dílny řezbáře - Heřman Kotrba. Řezbářské techniky v různých historických obdobích, lidové řezbářství. Příklady historických i moderních řezeb na mnoha ilustracích. Materiál a nástroje řezbáře. Jazyk český. PDF - 372 stran - 15 MB.

Více informací

250_010

298 Kč

řezbářství, truhlářství

Kategorie - Grafika, malba, sochařství

 

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Řezbářství I - Ľudovít Siraň

Publikace seznamuje se způsoby uskladňování řeziva, s ručním opracováním dřeva, s lepením a klížením dřeva, s dokončovacími pracemi a s postupy při řezbářském opracování dřeva. Učební text pro II. ročník učebního oboru řezbář (řezbářka). Mnoho názorných kreseb v textu. Jazyk český. PDF - 105 stran - 1,4 MB.

Řezbářství II - Ľudovít Siraň
Publikace seznamuje se způsoby mechanického a strojního obrábění dřeva a postupy při sušení dřeva, se zpracováním exotických
dřevin. S postupy při zhotovování intarzií, při reprodukování uměleckých děl, při provádění povrchových úprav řezbářských prací, s opravami, konzervováním a restaurováním uměleckých předmětů. Mnoho obrázků v textu. Učební text pro třetí ročník učebního oboru řezbář. Jazyk český. PDF - 162 stran - 4,6 MB.

Polychromavaná kopie Madony - Radomír Surma
Popis velice zajímavé restaurátorské práce na kopii dřevěné gotické sochy za použití moderních metod. Nedestruktivní CT průzkum kopírovaného objektu, jeho 3D skenování a převedení do digitální podoby. Následná výroba na CNC fréze a konečná retuš sochy řezbářskými metodami. Křídové podklady, polychronomie, zlacení, patinace. Bohatá obrazová dokumentace. Jazyk český. PDF - 13 stran - 1 MB. 

Řezbářství - P. Udržal, S. David
Kniha informuje o materiálech a nástrojích používaných v řezbářství a o jejich údržbé. Základní řezbářské techniky, postupy při dřevořezbě, dřevorytu, při soustružení dřeva a při intarzování. Povrchové úpravy hotových výrobků. Pracovní postupy jsou ukázány na příkladech typických výrobků. Text je doplněn mnoha názornými ilustracemi. Jazyk český. PDF - 180 stran - 10 MB.

Třísky z dílny řezbáře - Heřman Kotrba
Řezbářské techniky v různých historických obdobích, lidové řezbářství. Příklady historických i moderních řezeb na mnoha ilustracích. Materiál a nástroje řezbáře. Jazyk český. PDF - 372 stran - 15 MB.


This file contains e-books:

Carving I - Ľudovít Siraň
The publication introduces methods of wood storage, manual woodworking, gluing of wood, finishing procedures for wood carving. Textbook for II. year of study carver (woodcarver). Many illustrative drawings in the text. Czech language. PDF - 105 pages - 1.4 MB.

Carving II - Ľudovít Siraň
The publication introduces methods of mechanical woodworking and procedures for wood drying. Procedures for making inlays, for reproducing works of art, for surface treatment of carvings. Repairs, conservation and restoration of art works. Many pictures in the text.
Czech language. PDF - 162 pages - 4,6 MB.

Polychrome copy of Madonna - Radomír Surma
Very interesting restoration work on a copy of a wooden statue using modern methods. CT scanning of the copied object, its 3D scanning and conversion into digital form. Subsequent production on a CNC milling machine, final retouching using carving methods. Chalk bases, polychronology, gilding, patination. Rich image documentation. Czech language. PDF - 13 pages - 1 MB.

Carving - P. Udržal, S. David
The book provides information on materials and tools used in carving and their maintenance. Basic carving techniques, procedures in wood carving, wood engraving, wood turning and inlay. Surface treatment of finished products. Work procedures are shown on examples of typical products. The text is accompanied by many illustrations. Czech language. PDF - 180 pages - 10 MB.

Wood chips from the carver's workshop - Heřman Kotrba
Carving techniques in various historical periods, folk carving. Examples of historical and modern carvings on many illustrations. Carver's material and tools. Czech language. PDF - 372 pages - 15 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně