Slovník a receptář malíře-grafika

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Slovník a receptář malíře-grafika - Jan Rambousek. Encyklopedie, která v několika tisících hesel seznamuje obšírně s celou problematikou daného oboru. V této podobě lze ocenit rovněž veškeré výhody elektronického dokumentu,  jako je na př. vyhledávání.  Dílo obsahuje 107 vyobrazení v textu, 68 písmových ukázek, 18 původních dřevorytů v textu, 24 reprodukcí a 7 příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 610 stran - 57 MB.

Akvarel - Jan Rambousek. Kniha pojednává o historickém vývoji akvarelu. Hlavní důraz je však kladen na techniku akvarelu, potřebný materiál - barvy, podklady, štětce, palety a pomocné náčiní. Uchovávání akvarelů, akvarelové laky, restaurování akvarelů. Příklady z tvorby významných českých malířů. 51 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 123 stran - 5,4 MB.

Mramorování - Josef Halfer. Die Fortschritte der Marmorierkunst. Postupy při výrobě tzv. mramorovaných papírů, kdy se vytvoří na hladině vody tenký film z různých tiskových, nebo olejových barev tenký film, který je možno výtvarně dotvořit různým technikami a nástroji. Na takovýto povrch se krátce položí našepsované plátno nebo vhodný papír, který do sebe vsákne barvu a vytvoří se na něm zajímavé vzory. Tyto papíry jsou používány v knihařství na obaly, předsádky. Mohou však tvořit zajímavé pozadí, nebo součást obrazů. 13 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 204 stran - 4 MB.

Více informací

210_003

148 Kč

Slovník a receptář malíře, Rambousek,

Kategorie, (Category) - Grafika, Malba, Sochařství, (Category - Graphics Art, Painting, Statuary)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Slovník a receptář malíře-grafika - Jan Rambousek
Encyklopedie, která v několika tisících hesel seznamuje obšírně s celou problematikou daného oboru. V této podobě lze ocenit rovněž veškeré výhody elektronického dokumentu, jako je na př. vyhledávání. Dílo obsahuje 107 vyobrazení v textu, 68 písmových ukázek, 18 původních dřevorytů v textu, 24 reprodukcí a 7 příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 610 stran - 57 MB.

Akvarel - Jan Rambousek

Kniha pojednává o historickém vývoji akvarelu. Hlavní důraz je však kladen na techniku akvarelu, potřebný materiál - barvy, podklady, štětce, palety a pomocné náčiní. Uchovávání akvarelů, akvarelové laky, restaurování akvarelů. Příklady z tvorby významných českých malířů. 51 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 123 stran - 5,4 MB.

Mramorování - Josef Halfer
Die Fortschritte der Marmorierkunst. Postupy při výrobě tzv. mramorovaných papírů, kdy se vytvoří na hladině vody tenký film z různých tiskových, nebo olejových barev tenký film, který je možno výtvarně dotvořit různým technikami a nástroji. Na takovýto povrch se krátce položí našepsované plátno nebo vhodný papír, který do sebe vsákne barvu a vytvoří se na něm zajímavé vzory. Tyto papíry jsou používány v knihařství na obaly, předsádky. Mohou však tvořit zajímavé pozadí, nebo součást obrazů. 13 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 204 stran - 4 MB.


This set contains e-books:

Lexikon and Book of Recipes for Painters and Graphic Designer - Jan Rambousek
Encyclopedia which in many thousands entrys show up all problems this branch. 107 pictures, 68 samples of types, 18 original woodcuts, 24 reproductions, and 7 appendixs. In this image You can evaluate also advantage search in electronical document. Adobe PDF - 610 pages - 57 MB.

Watercolor - Jan Rambousek

Akvarel. The book treat of the history and techniques of watercolor. The technique of watercolor, materials, paints, surfaces, brushes, palettes and helping tools. Keeping watercolors, watercolor paints, watercolors restoration. Examples of creations from prominent Czech painters. 51 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 123 pages - 5,4 MB.

Marbling Art - Josef Halfer
Die Fortschritte der Marmorierkunst. Procedures for the production of so-called Marbled papers which are formed on the surface of water a thin film from various of oil paint, which can be visually complete by the various techniques and tools. On such a surface briefly we put down paper. Paper soaks color and on surface is formed interesting designs. These papers are used in bookbinding for packaging end papers ... 13 pictures in text. German language. Adobe PDF - 204 pages - 4 MB.


SLOVNÍK A RECEPTÁŘ MALÍŘE-GRAFIKA zasahuje kromě umělecké grafiky volné i knižní také do všech oborů, s nimiž se umělec grafik při výkonu svého povolání dostává do styku. Je to především grafika tak zvaná zmechanisovaná: sazba, tisk, reprodukční techniky, fotografie, film, ale i sběratelství, výstavnictví a hlavně ovšem malba.

Slovník je také prvým pokusem podchytit soustavně naši terminologii umělecké grafiky, která není dosud ustálena. Pro některé technické výkony nemáme pevný výraz a opisujeme je, u jiných se starý výraz přežil, vymírá, aniž by byl nahrazen novým, lepším. Proto se slovník spokojuje konstatováním dnešní skutečnosti a nevyhýbá se ani termínům zkomoleným, které jsou uvedeny tak, jak se v atelierech skutečně užívají i se všemi kazimluvy, aby napoprvé byly zatím podchyceny všechny v celé možné úplnosti.

Pro rychlou informaci a přehlednost je obsáhlá látka zpracována u velkých hesel umělecké grafiky jako je dřevořez, dřevoryt, mědiryt, lept a litografie, obrysově a detailní poučení se najde v odkazech. Zařazení složených jmen hesel je vždy podle přídavných jmen. Protože našemu čtenáři chybí často ke studiu grafických technik v cizích řečích odborná terminologie, kterou nenajde ani v podrobných slovnících cizích, přidal jsem u hlavních odvětví umělecké grafiky také názvy cizí.

Slovník je výsledkem vlastní třicetileté umělecké práce, zabírající do všech oborů grafiky umělecké, ale spočívá i na desetileté vlastní praxi tiskárenské, na místě v dílnách. Má pomoci těm, kdož přicházejí do styku s grafikou a bude mi velkou ctí, přispěje-li také k ustálení naší odborné terminologie v oboru umělecké grafiky i k rozšíření znalostí o tomto umění, jež v levných originálech je schopno pronikat do nejširších lidových mas a šířit zde pravé umění v boji s kýčem. Grafika, která často stála po boku lidu v jeho bojích za lepší příští, zasluhuje si to plnou měrou. V Praze, JAN RAMBOUSEK

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně