Slovenské lidové kroje

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Naše kroje - Viera Nosálová, Jarmila Paličková. Publikace může sloužit jako klíček k určování regionální příslušnosti slovenských krojů. Na přehledných schematických obrázcích jsou zobrazeny jednotlivé krajové kroje ženské, mužské i dětské a jejich typické znaky. Krajová ornamentika, užívaná ve výšivkách a vzorech látek. Vývoj slovenských krojů, jejich jednotlivé části, historický vývoj. Západoslovenské, Středoslovenské, Východoslovenské kroje. 200 obrázků v textu. Jazyk slovenský. PDF - 291 stran - 11 MB.

Slovenský ľudový odev - Viera Nosálová. Historický vývoj lidových krojů na Slovensku a jeho formy v jednotlivých oblastech až do současnosti. Župy - Bratislavská, Nitrianska, Trenčianska, Tekovská, Hontianska, Novohradská, Zvolenská, Turčianska, Oravská, Liptovská, Gemerská, Spišská, Šarišská, Abovská, Zemplínska. Rozšíření jednotlivých součástí oděvů. Rozsáhlá fotografická dokumentace. Jazyk slovenský. Resumé v ruštině, němčině, angličtině, francouzštině. PDF - 204 stran - 22 MB.

Ľudový odev v okolí Trnavy - Jarmila Pátková. Základní charakteristika hospodářských a společenských poměrů v okolí Trnavy. Skladba oděvu a její jednotlivé prvky pro ženský a mužský oděv. Oděvní doplňky, pokrývky hlavy, obuv, zdobné prvky, stuhy, mašle, kožené doplňky. Denní oděvy, sváteční, svatební a smuteční oděvy. 221 fotografií a obrázků s podrobnými popiskami. Jazyk slovenský, resumé v ruštině, němčině, francouzštině. PDF - 288 stran - 38 MB.

Ľudový odev v Heľpe a v Pohorelej - Viera Nosálová. Lidové kroje z oblasti Nízkých Tater. Hospodářské a sociální podmínky vývoje lidového oděvu v dané oblasti. Základní části ženského a mužského a dětského oděvu. Pokrývky hlavy, obuv, opasky, kožichy. Vynikající fotografická dokumentace od významných dobových Československých fotografů, doplněné podrobnými popisy. Jazyk slovenský. PDF - 190 stran - 27 MB.  

Více informací

480_045

298 Kč

Slovenské lidové kroje, Nosálová

 

Kategorie - Lidové umění, (Category - Folk Art)


Slovenské lidové kroje

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Naše kroje - Viera Nosálová, Jarmila Paličková
Publikace může sloužit jako klíček k určování regionální příslušnosti slovenských krojů. Na přehledných schematických obrázcích jsou zobrazeny jednotlivé krajové kroje ženské, mužské i dětské a jejich typické znaky. Krajová ornamentika, užívaná ve výšivkách a vzorech látek. Vývoj slovenských krojů, jejich jednotlivé části, historický vývoj. Západoslovenské, Středoslovenské, Východoslovenské kroje. 200 obrázků v textu. Jazyk slovenský. PDF - 291 stran - 11 MB.

Slovenský ľudový odev - Viera Nosálová
Historický vývoj lidových krojů na Slovensku a jeho formy v jednotlivých oblastech až do současnosti. Župy - Bratislavská, Nitrianska, Trenčianska, Tekovská, Hontianska, Novohradská, Zvolenská, Turčianska, Oravská, Liptovská, Gemerská, Spišská, Šarišská, Abovská, Zemplínska. Rozšíření jednotlivých součástí oděvů. Rozsáhlá fotografická dokumentace. Jazyk slovenský. Resumé v ruštině, němčině, angličtině, francouzštině. PDF - 204 stran - 22 MB.

Ľudový odev v okolí Trnavy - Jarmila Pátková
Základní charakteristika hospodářských a společenských poměrů v okolí Trnavy. Skladba oděvu a její jednotlivé prvky pro ženský a mužský oděv. Oděvní doplňky, pokrývky hlavy, obuv, zdobné prvky, stuhy, mašle, kožené doplňky. Denní oděvy, sváteční, svatební a smuteční oděvy. 221 fotografií a obrázků s podrobnými popiskami. Jazyk slovenský, resumé v ruštině, němčině, francouzštině. PDF - 288 stran - 38 MB.

Ľudový odev v Heľpe a v Pohorelej - Viera Nosálová
Lidové kroje z oblasti Nízkých Tater. Hospodářské a sociální podmínky vývoje lidového oděvu v dané oblasti. Základní části ženského a mužského a dětského oděvu. Pokrývky hlavy, obuv, opasky, kožichy. Vynikající fotografická dokumentace od významných dobových Československých fotografů, doplněné podrobnými popisy. Jazyk slovenský. PDF - 190 stran - 27 MB.


Slovak folk costumes

This file contains e-books:

Our costumes - Viera Nosálová, Jarmila Paličková
The publication can serve as a key to determining the regional affiliation of Slovak costumes. They are on the clear schematic pictures individual regional costumes for women, men and children and their typical signs are distinction. Regional ornamentation, used in embroideries and fabric patterns. Development of Slovak costumes, their individual parts, historical development. West Slovak, Central Slovak, East Slovak costumes. 200 images in text. Slovak language. PDF - 291 pages - 11 MB.

Slovak folk costume - Viera Nosálová
Historical development of folk costumes in Slovakia and its forms in individual regions up to the present day. Counties - Bratislavská, Nitrianska, Trenčianska, Tekovská, Hontianska, Novohradská, Zvolenská, Turčianska, Oravská, Liptovská, Gemerská, Spišská, Šarišská, Abovská, Zemplinska. Expansion of individual components of clothing. Extensive photographic documentation. Slovak language. Summary in Russian, German, English, French. PDF - 204 pages - 22 MB.

Folk clothing around Trnava - Jarmila Pátková
Trnava - region in western Slovakia. Basic characteristics of economic and social conditions in the vicinity of Trnava. Composition of clothing and its individual elements for women and men clothing. Clothing accessories, headgear, shoes, decorative elements, ribbons, bows, leather accessories. Daily clothes, holiday, wedding and funeral clothes. 221 images with detailed captions. Slovak language, resume in Russian, German, French. PDF - 288 pages - 38 MB.

Folk clothing in Heľpa and Pohorela - Viera Nosálová
Folk costumes from the Low Tatras region. Economic and social conditions of the development of folk clothing in the given area. Basic parts of woman's, men's and children's clothing. Headwear, shoes, belts, fur coats. Excellent photographic documentation from important contemporaries Czechoslovak photographers, supplemented by detailed descriptions. Slovak language. PDF - 190 pages - 27 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně