Staropražské písničky

Tento souborobsahuje e-knihy:
Staropražské písničky - Karel Hašler. Zhruba 250 notových zápisů a textů populárních písní z období před druhou světovou válkou. Karel Hašler (1879 – 1941 zavražděn Němci v koncentračním táboře). Český písničkář, herec, textař, skladatel, spisovatel, scenárista, dramatik a režisér. Autor zhruba 270 písní. Jazyk český. PDF - 295 stran - 3,6 MB.

Písně lidu pražského - antologie, Vladimír Karbusický, Václav Pletka. Soubor 35ti méně známých "prostonárodních" textů písní, doplněný poznámkami a vysvětlivkami. Notový záznam není. Místo předmluvy použit text od Karla Čapka z knihy Marsyas. Jazyk český. PDF - 99 stran - 1,2 MB.

Humor pražských chantanů. Sbírka kupletů, popěvků, scének, dellamací a sólových výstupů provozovaných v pražských kabaretech a scénách na začátku 20. století. Jazyk český. Adobe PDF - 277 stran - 4,8 MB.

Zpěvníček staropražskych písniček. Soubor obsahuje 5 sešitů texty a notové zápisy lidových a zlidovělých písní z Prahy. Některé písně mohou mít i jiné varianty nebo další sloky, které nejsou uvedeny. Texty i melodie jsou sjednoceny po textové i hudební stránce. Jazyk český. PDF - 74 stran - 1 MB.

Zpěvník našeho lidu - V. Kánský. 80 vlasteneckých, sokolských, vojenských písní a hymny spojeneckých a slovanských národů. Notové zápisy s texty. Jazyk Český. PDF - 128 stran - 1,2 MB.

60 národních písní - Josef Žemla. 60 národních písní v úpravě pro klavír v nejlehčím slohu  s podloženým textem. Jazyk český. PDF - 28 stran - 1 MB.

Více informací

610_016

298 Kč

Staropražské písničky, Hašler

 

Kategorie - Divadlo, móda, (Category - Theatre, Fashion)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Staropražské písničky - Karel Hašler

Zhruba 250 notových zápisů a textů populárních písní z období před druhou světovou válkou. Karel Hašler (1879 – 1941 zavražděn Němci v koncentračním táboře). Český písničkář, herec, textař, skladatel, spisovatel, scenárista, dramatik a režisér. Autor zhruba 270 písní. Jazyk český. PDF - 295 stran - 3,6 MB.

Písně lidu pražského - antologie, Vladimír Karbusický, Václav Pletka
Soubor 35ti méně známých "prostonárodních" textů písní, doplněný poznámkami a vysvětlivkami. Notový záznam není. Místo předmluvy použit text od Karla Čapka z knihy Marsyas. Jazyk český. PDF - 99 stran - 1,2 MB.

Humor pražských chantanů
Sbírka kupletů, popěvků, scének, dellamací a sólových výstupů provozovaných v pražských kabaretech a scénách na začátku 20. století. Jazyk český. Adobe PDF - 277 stran - 4,8 MB.

Zpěvníček staropražskych písniček
Soubor obsahuje 5 sešitů texty a notové zápisy lidových a zlidovělých písní z Prahy. Některé písně mohou mít i jiné varianty nebo další sloky, které nejsou uvedeny. Texty i melodie jsou sjednoceny po textové i hudební stránce. Jazyk český. PDF - 74 stran - 1 MB.

Zpěvník našeho lidu - V. Kánský
80 vlasteneckých, sokolských, vojenských písní a hymny spojeneckých a slovanských národů. Notové zápisy s texty. Jazyk Český. PDF - 128 stran - 1,2 MB.

60 národních písní - Josef Žemla
60 národních písní v úpravě pro klavír v nejlehčím slohu s podloženým textem. Jazyk český. PDF - 28 stran - 1 MB.


This file contains e-books:

Old Prague folk songs - Karel Hašler
About 250 sheet music and lyrics of popular songs from the period before World War II. Karel Hašler (1879 – 1941 murdered by German in a concentration camp). Karel Hasler - Czech singer-songwriter, actor, lyricist, composer, writer, screenwriter, playwright and director. Author of approximately 270 popular songs. Czech language. PDF - 295 pages - 3,6 MB.

Songs of folks Prague - Vladimír Karbusický, Václav Pletka
An anthology of 35 lesser-known slightly naughty texts of songs, complete with notes and explanations. There is no sheet music. Instead of the preface, the text by Karel Čapek from the book Marsyas was used. Czech language. PDF - 99 pages - 1.2 MB.

The humor of Prague chantans
A collection of couplets, songs, skits, skits and solo performances performed in Prague cabarets and scenes at the beginning of the 20th century. Czech language. Adobe PDF - 277 pages - 4.8 MB.

A songbook of old Prague songs
The file contains 5 music notebooks with texts and notations of folk and folk songs from Prague. Some songs may have other variations or additional stanzas that are not listed. The lyrics and melodies are unified both lyrically and musically. Czech language. PDF - 74 pages - 1 MB.

Songbook of our (Czech) people - V. Kánský
80 patriotic, military songs and anthems of allied and Slavic nations. Sheet music with lyrics. Czech language. PDF - 128 pages - 1.2 MB.

60 Czech national songs - Josef Žemla
60 Czech national songs arranged for piano in the lightest style with underlying text. Czech language. PDF - 28 pages - 1 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně