Deset knih o stavitelství

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Deset knih o stavitelství - Leone Battista Alberti. Alberti (1404-1472 v Janově) významný italský renesanční architekt, básník a teoretik umění. Působil jako stavitel a architekt. Jeho vědecké zaměření se projevilo v tomto latinsky napsaném spisu, na kterém pracoval v letech 1443 - 1452, byl to první teoretický spis napsaný v renesanci o stavebním umění. Kniha opatřena řadou vysvětlivek, obrazových příloh a rejstříků. 120 vyobrazení v textu, 32 obrazových příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 461 stran - 111 MB.

Deset knih o architektuře - Marcus Vitruvius Pollio. Římský architekt Vitruvius jím vytvořil základní učebnici antické architektury, která sehrála důležitou roli v dějinách evropské kultury a stala se učebnicí stavitelství a architektury řeckého a římského období a dalekosáhle ovlivnil vývoj evropské architektury až do nového věku. 1. kniha – plánování měst a základy urbanistiky, charakteristika dobrého architekta, 2. kniha – stavební materiál používaný pro stavby, 3. kniha – chrámy, sloupy, 4. kniha – chrámy, sloupy, 5. kniha – veřejné budovy, divadla, lázně a další veřejné budovy, 6. kniha – soukromé budovy, 7. kniha – vnitřní zařízení, 8. kniha – vodovody, 9. kniha – stavba hodin, astronomie, 10. kniha – strojnictví (zvedací, bojové a válečné stroje). Množství obrázků a fotografií antické architektury v textu. Jazyk český. PDF - 457 stran - 15 MB.

Tři knihy o malbě malbě (1435). Kniha I pojednává o malířské geometrii a perspektivě. Kniha II obsahuje systematiku malířství, obrysy, komposici, barvách a osvětlení. Kniha III je o výchově malířů.

O soše (1464). Jedná se o první systemisaci sochařství. Zabývá se hlavně absolutními rozměry sochy a poměry jednotlivých rozměrů mezi sebou. Význam obrysu a různé přístroje a technické pomůcky. Opatřeno řadou vysvětlivek, 52 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 135 stran - 4 MB.

Leon Batista Alberti jako filosof umění - Irene Behn. Leon Batista Alberti als Kunstphilosoph. Rozbor Albertiho vidění umění. Pojem krásna, úvahy o sochařství, malířství a architektuře. Alberti jako umělec. Jazyk německý. Adobe PDF - 144 stran - 3,7 MB.

Více informací

250_006

298 Kč

Deset knih o stavitelství, Ten Books about Architecture, O malbě a soše, Alberti Leone Battista

 

Kategorie - Grafika, malba, sochařství, (Category - Graphic Art, Painting, Statuary)


Deset knih o stavitelství - Leone Battista Alberti

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Deset knih o stavitelství - Leone Battista Alberti
Alberti (1404-1472 v Janově) významný italský renesanční architekt, básník a teoretik umění. Působil jako stavitel a architekt. Jeho vědecké zaměření se projevilo v tomto latinsky napsaném spisu, na kterém pracoval v letech 1443 - 1452, byl to první teoretický spis napsaný v renesanci o stavebním umění. Kniha opatřena řadou vysvětlivek, obrazových příloh a rejstříků. 120 vyobrazení v textu, 32 obrazových příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 461 stran - 111 MB.

Deset knih o architektuře - Marcus Vitruvius Pollio
Římský architekt Vitruvius jím vytvořil základní učebnici antické architektury, která sehrála důležitou roli v dějinách evropské kultury a stala se učebnicí stavitelství a architektury řeckého a římského období a dalekosáhle ovlivnil vývoj evropské architektury až do nového věku. 1. kniha – plánování měst a základy urbanistiky, charakteristika dobrého architekta, 2. kniha – stavební materiál používaný pro stavby, 3. kniha – chrámy, sloupy, 4. kniha – chrámy, sloupy, 5. kniha – veřejné budovy, divadla, lázně a další veřejné budovy, 6. kniha – soukromé budovy, 7. kniha – vnitřní zařízení, 8. kniha – vodovody, 9. kniha – stavba hodin, astronomie, 10. kniha – strojnictví (zvedací, bojové a válečné stroje). Množství obrázků a fotografií antické architektury v textu. Jazyk český. PDF - 457 stran - 15 MB.

Tři knihy o malbě malbě (1435) - Leone Battista Alberti

Kniha I pojednává o malířské geometrii a perspektivě. Kniha II obsahuje systematiku malířství, obrysy, komposici, barvách a osvětlení. Kniha III je o výchově malířů.

O soše (1464) - Leone Battista Alberti

Jedná se o první systemisaci sochařství. Zabývá se hlavně absolutními rozměry sochy a poměry jednotlivých rozměrů mezi sebou. Význam obrysu a různé přístroje a technické pomůcky. Opatřeno řadou vysvětlivek, 52 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 135 stran - 4 MB.

Leon Batista Alberti jako filosof umění - Irene Behn
Leon Batista Alberti als Kunstphilosoph. Rozbor Albertiho vidění umění. Pojem krásna, úvahy o sochařství, malířství a architektuře. Alberti jako umělec. Jazyk německý. Adobe PDF - 144 stran - 3,7 MB.


Ten Books about Architecture - Leone Battista Alberti

This set contains e-books:
Ten Books about architecture - Alberti Leone Battista
Alberti Leone Battista (1404-1472 in Genova) inportant Renaissance architect, poet and art theoretician. Worked as architect and master builder. His scientific look is shown in that book, which was created 1443 - 1452. It is first book writen in renaissance about building art. Book has a lot of comments, and indexes. 120 pictures in text, 32 hooked illustrations. Czech language. Adobe PDF - 461 pages - 111 MB.

Ten Books on Architecture - Marcus Vitruvius Pollio
Tthe Roman architect Vitruvius created a basic textbook of ancient architecture, which played an important role in the history of European culture and became a textbook of construction and architecture of the Greek and Roman periods and far-reachingly influenced the development of European architecture until the new age. Book 1 – Town Planning and Basics of Town Planning, Characteristics of a Good Architect, Book 2 – Building Materials Used for Buildings, Book 3 – Temples, Pillars, Book 4 – Temples, Pillars, Book 5 – Public Buildings, Theaters, Baths and other public buildings, Book 6 - Private buildings, Book 7 - Interior fittings, Book 8 - Waterworks, Book 9 - Clock making, astronomy, Book 10 - Mechanical engineering (lifting, fighting and war machines). Lots of pictures and photos of ancient architecture in the text. Czech language. PDF - 457 pages - 15 MB.

About painting and statue - Leone Battista Alberti

O malbe a sose. One of first books about painting geometry and perspective. Proportions of statues and relations between them. Czech language. Adobe PDF - 135 pages - 4 MB.

Leon Batista Alberti als Kunstphilosoph - Irene Behn

Study about Alberti's view on art. Concept of beauty, reflections on statuary, painting and architecture. Alberti as artist. German language. Adobe PDF - 144 pages - 3,7 MB.


Deset knih o stavitelství:
1) O obrysech, 2) O stavebním materiálu, 3) O stavebních pracích, 4) O stavebních dílech pro všechny, 5) O stavbách pro jednotlivce, 6) O výzdobě, 7) O výzdobě staveb posvátných, 8) O výzdobě veřejných staveb světských, 9) O výzdobě budov soukromých, 10) O opravě stavebních děl
O Malbě: Kniha prvá, Kniha druhá, Kniha třetí a Poslední,
O Soše, Vysvětlivky a Poznámky, A) O Životě Albertiho, B) Alberti Zakladatelem Moderní Estetiky a teorie Umění, Z Knihy VI, C) Albertiho Spisy, D) Alberti Architekt, E) Poznámky, Literatura, Seznam vyobrazení

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně