Sochařské řemeslo

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Sochařské řemeslo - Václav Šedý. Sochařské řemeslo, základ sochařského umění. Kniha pro studenty uměleckých a kamenických škol a interesenty o daný obor. Čtenář zde najde základy modelování v hlíně, pokyny pro organisaci sochařského atelieru a potřebných nástrojích. Sochařské materiály, výroba modelů, odlévání do sádry a ostatních materiálů, kamenné, bronzové, dřevěné a cementové  sochy, jejich tvorba a výroba. 44 vyobrazení v textu, 142 fotografií. Adobe PDF - 239 stran - 22,5 MB.

Kamenictví a sochařství - R. Jundrovský. Komplexní kniha zabývající se všemi aspekty práce s kamenem a sochou. Kamenictví. Lámání a zpracování kamene. Obkládání zdí oken a dveří kamenem, římsy, schodiště, dlažby, klenby, štíty, arkýře a balkony. Provoz kamenické dílny, strojní vybavení, výpočty a kalkulace. Sochařství. Historický vývoj. Modelování a formování sochy, sousoší a reliéfu. Odlévání sádry, štukové fasádní prvky, terakota, lití bronzových soch. Stovky obrázků, nákresů a plánů v textu a obrazové přílohy. Jazyk český. PDF - 497 stran - 35 MB.

Plastika - Stáňa Matějček. Základy modelování v hlíně, plastelině, vosku. Postupy, chyby. Zhotovování forem, odlévání modelů do sádry, čištění a zušlechťování odlitků. Organizace dílny. Vhodné pro školy, výtvarné kroužky a začátečníky. 20 Obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 34 stran - 4,7 MB.

Odlitky ze sádry, z kovů, papíroviny a jiných hmot ve školní praksi - Alois Fikar. Publikace pro mládež seznamuje s tvorbou modelů z hlíny a jejich odlévání do forem. Vzhledem k technologickému pokroku (1925) jsou dnes k dispozici vynikající materiály na silikonové formy. Přesto zde najdeme řadu návodů na výrobu reliéfů, hlaviček loutek a odlitky skutečných předmětů (listí a jiné přírodní materiály) použitelných v umělecké praxi. 15 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 63 stran - 1,3 MB.

Modelování v hlíně a látkách příbuzných - Ondřej Pisch. Drobná práce pro práci s dětmi a přípravu na sochařství. Hlína a ostatní modelovací hmoty (1903) jednoduché nástroje, nářadí.  Klasické materiály a postupy při výrobě forem, které se vzhledem k dnešním dokonalým silikonovým materiálům již nepoužívají. Výroba forem z hliněných modelů, pracovní postupy, při zhotování menších serií odlitků. Návody na jednoduché výrobky. Jazyk český. Adobe PDF - 18 stran - 1 MB.

Více informací

250_002

198 Kč

sochařské řemeslo, šedý, Bildhauerei, statuary

 

Kategorie - Grafika, malba, sochařství


Tento soubor obsahuje e-knihy:


Sochařské řemeslo - Václav Šedý

Sochařské řemeslo, základ sochařského umění. Kniha pro studenty uměleckých a kamenických škol a interesenty o daný obor. Čtenář zde najde základy modelování v hlíně, pokyny pro organisaci sochařského atelieru a potřebných nástrojích. Sochařské materiály, výroba modelů, odlévání do sádry a ostatních materiálů, kamenné, bronzové, dřevěné a cementové sochy, jejich tvorba a výroba. 44 vyobrazení v textu, 142 fotografií.Obsah na konci stránky. Adobe PDF - 239 stran - 22,5 MB.

Kamenictví a sochařství - R. Jundrovský

Komplexní kniha zabývající se všemi aspekty práce s kamenem a sochou. Kamenictví. Lámání a zpracování kamene. Obkládání zdí oken a dveří kamenem, římsy, schodiště, dlažby, klenby, štíty, arkýře a balkony. Provoz kamenické dílny, strojní vybavení, výpočty a kalkulace. Sochařství. Historický vývoj. Modelování a formování sochy, sousoší a reliéfu. Odlévání sádry, štukové fasádní prvky, terakota, lití bronzových soch. Stovky obrázků, nákresů a plánů v textu a obrazové přílohy. Jazyk český. PDF - 497 stran - 35 MB.

Plastika - Stáňa Matějček

Základy modelování v hlíně, plastelině, vosku. Postupy, chyby. Zhotovování forem, odlévání modelů do sádry, čištění a zušlechťování odlitků. Organizace dílny. Vhodné pro školy, výtvarné kroužky a začátečníky. 20 Obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 34 stran - 4,7 MB.

Odlitky ze sádry, z kovů, papíroviny a jiných hmot ve školní praksi - Alois Fikar

Publikace pro mládež seznamuje s tvorbou modelů z hlíny a jejich odlévání do forem. Vzhledem k technologickému pokroku (1925) jsou dnes k dispozici vynikající materiály na silikonové formy. Přesto zde najdeme řadu návodů na výrobu reliéfů, hlaviček loutek a odlitky skutečných předmětů (listí a jiné přírodní materiály) použitelných v umělecké praxi. 15 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 63 stran - 1,3 MB.

Modelování v hlíně a látkách příbuzných - Ondřej Pisch

Drobná práce pro práci s dětmi a přípravu na sochařství. Hlína a ostatní modelovací hmoty (1903) jednoduché nástroje, nářadí. Klasické materiály a postupy při výrobě forem, které se vzhledem k dnešním dokonalým silikonovým materiálům již nepoužívají. Výroba forem z hliněných modelů, pracovní postupy, při zhotování menších serií odlitků. Návody na jednoduché výrobky. Jazyk český. Adobe PDF - 18 stran - 1 MB.


This set contains e-books:


Sculptural craft - Vaclav Sedy

Socharske remeslo. Sculptural craft, ground of scurptual art. Book for students carving and stone-cutting. Dealing with basis of modelling, equipment of sculptor atelier and tools. Materials which are necessary, manufacturing of models, casting to plaster and others materials. Stone, bronze, wooden and concrete sculptures and how to create them. 44 pictures in text, 142 photographs. Adobe PDF - 239 pages - 22,5 MB.

Stonework and Sculpture - R. Jundrovsky
Comprehensive book dealing with all aspects of working with stone and sculpture. Stonework. Breaking and processing of stone blocs. Procesing wall, windows and doors, stone ledges, stairs, floors, arches, gables, bay windows and balconies. Operation of the shops, machinery, computations and calculations. Sculpture. Historical development. Modeling and shaping sculpture, statuary and relief. Casting plaster, stucco facade elements, terracotta, casting bronze statues. Hundreds of pictures in text and image attachments. Czech language. PDF - 497 pages - 35 MB.

Sculpture - Stana Matejcek

Plastika. Basic in modeling in sculptural earth and wax. Procedure, mistakes. Moulding, plaster casting, surface improving. Suitable for art schools and beginers. 20 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 4,7 MB.

Clay in Modeling - Ondrej Pisch
Small book for work with children and amateurs. Clay and other modeling materials (1903), simple tools. Traditional materials and processes in the manufacture of classical moluds. Today's silicon materials are ofcourse better. Production molds from clay models, workflows, production small series of items. Instructions for simple statuettes. Czech language. Adobe PDF - 18 pages - 1 MB.


Obsah - Sochařské řemeslo:
KÁMEN: Materiál pro sochařské práce v kameni, Nástroje a nářadí na opracování kamene, Zařízení sochařské dílny, Opracování kamene, Úprava povrchu a dokončovací práce v kameni, Nakládání, skládání převoz a oblomení kamenných bloků a plastik, Restaurování kamenných plastik, Příprava umělých kamenů, Bezpečnost práce,
DŘEVO: Materiál pro sochařské práce v dřevě, Nástroje a nářadí k opracování dřeva, Příprava dřeva pro sochařské práce, Přenášení sádrových modelů do dřeva, Úprava a dokončovací práce, Oprava a dokončování dřevěných plastik, Rozpočty a objednávky sochařské práce i materiálu, Bezpečnostní opatření, Seznam literatury, Seznam vyobrazení, Rejstřík

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně