Sochařství

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Sochařství - R. Jundrovský. Klasická kniha pro potřeby škol, sochařů a stavitelů. Seznamuje se základními technikami sochařského řemesla. Stručný přehled dějin sochařství, problematika modelování, formování, odlévání soch, zhotovování kamenných a řezbovaných soch. Mnoho praktických příkladů na 82 obrázcích v textu a 57 fotografických přílohách. Jazyk český. Adobe PDF - 180 stran - 43 MB.

Kámen v architektuře a jeho povrchové úpravy - Bohuslav Syrový. Kniha obsahuje přehled našich stavebních kamenů a ukazuje jejich význam pro praxi. Popisuje kamenické úpravy povrchu kamenů, nutné pro zamýšlenou architektonickou komposici, závislost opracovatelnosti kamene na jeho skladbě, význam spáry, vliv osvětlení a postupy při práci s kamenem. Jsou v ní řešeny také otázky architektonické a urbanistické komposice, monumentální sochařství, vliv povětrnosti a opravy kamene. Kniha je určena projektantům, architektům a odborníkům pracujícím s kamenem. 287 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 208 stran - 31 MB.

Restaurování historických kamenných budov a památek. Conservation of historic stone buildings and monuments. Kniha se zabývá vědeckými základy restaurování kamenných staveb, soch a monumentů. Charakteristiky jednotlivých materiálů a postupy při jejich konzervaci, vlivy povětrnostní, zjišťování škodlivých látek v atmosféře, čištění a oprava povrchů kamenných prvků, ochranné chemikálie a umělý kámen. 52 obrázků v textu, řada grafů. Jazyk anglický. Adobe PDF - 375 stran - 13,2 MB.

Jak vzniká socha - Vojtěch Volavka. Kniha seznamuje s historickým vývojem sochařské technologie. Egypt, Mezopotamie, Řecko, Řím, Byzanc a evropské styly do 19. století. Sochařské nástroje a pracovní postupy a jejich vývoj. Sochy kamenné, štukové, dřevěné, kovové. Užití sochařské výzdoby v architektuře. 40 obrazových příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 130 stran - 13,5 MB.

Více informací

250_005

248 Kč

sochařství, kamenictví, statuary, jundrovsky, Steinmetzwerkstatt

Kategorie - Grafika, malba, sochařství


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Sochařství - R. Jundrovský
Klasická kniha pro potřeby škol, sochařů a stavitelů. Seznamuje se základními technikami sochařského řemesla. Stručný přehled dějin sochařství, problematika modelování, formování, odlévání soch, zhotovování kamenných a řezbovaných soch. Mnoho praktických příkladů na 82 obrázcích v textu a 57 fotografických přílohách. Jazyk český. Adobe PDF - 180 stran - 43 MB.

Kámen v architektuře a jeho povrchové úpravy - Doc. Ing. arch. Dr Bohuslav Syrový

Kniha obsahuje přehled našich stavebních kamenů a ukazuje jejich význam pro praxi. Popisuje kamenické úpravy povrchu kamenů, nutné pro zamýšlenou architektonickou komposici, závislost opracovatelnosti kamene na jeho skladbě, význam spáry, vliv osvětlení a postupy při práci s kamenem. Jsou v ní řešeny také otázky architektonické a urbanistické komposice, monumentální sochařství, vliv povětrnosti a opravy kamene. Kniha je určena projektantům, architektům a odborníkům pracujícím s kamenem. 287 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 208 stran - 31 MB.

Restaurování historických kamenných budov a památek

Conservation of historic stone buildings and monuments. Kniha se zabývá vědeckými základy restaurování kamenných staveb, soch a monumentů. Charakteristiky jednotlivých materiálů a postupy při jejich konzervaci, vlivy povětrnostní, zjišťování škodlivých látek v atmosféře, čištění a oprava povrchů kamenných prvků, ochranné chemikálie a umělý kámen. 52 obrázků v textu, řada grafů. Jazyk anglický. Adobe PDF - 375 stran - 13,2 MB.

Jak vzniká socha - Vojtěch Volavka

Kniha seznamuje s historickým vývojem sochařské technologie. Egypt, Mezopotamie, Řecko, Řím, Byzanc a evropské styly do 19. století. Sochařské nástroje a pracovní postupy a jejich vývoj. Sochy kamenné, štukové, dřevěné, kovové. Užití sochařské výzdoby v architektuře. 40 obrazových příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 130 stran - 13,5 MB.


This set contains e-books:

Statuary - R. Jundrovsky

Socharstvi. Classical book for schools, sculptors and architects. Dealing with basic knowledge of sculptural craft. History of statuary, problems with modelling, sculpturing, draining statuary, manufacturing metal, stone and wood statuarys. Many practical exampels on 82 pictures in text and 57 photograps. Czech language. Adobe PDF - 180 pages - 43 MB.

Stone in Architecture and its Treatment - Doc. Ing. arch. Dr Bohuslav Syrovy
Kamen v architekture a jeho povrchove upravy. The book describes the stone surface treatment of stones required for architectural composition. Contains also the issues of architectural and urban composition, monumental sculpture, weathering and stone repairs. the book is intended for designers, architects and professionals working with stone. 287 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 208 Pages - 31 MB.

Conservation of historic stone buildings and monuments

The characteristics of different materials and processes for preservation, weather influences, detection of harmful substances in the atmosphere, cleaning and repairing surfaces of stone elements, protection chemicals and artificial stone. 52 pictures in text, a number of graphs. English language. Adobe PDF - 375 pages - 13,2 MB.

How Begin Sculpture - Vojtech Volavka
Jak vznika socha. Historical development of sculptural technology. Egypt, Greece, Rome, Byzanc and European styles to 19. century. Tools, working procedures and its development. Sculptures from stone, stucco, wood and matal. Using sculptural decoration in architecture. 40 pictures in appendix. Czech language. Adobe PDF - 130 pages - 13,5 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně