Tvorba typografického písma

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Tvorba typografického písma - Oldřich Menhart. Kniha je určena výtvarníkům, grafikům a pracovníkům v polygrafickém průmyslu. Zabývá se návrhem písma a jeho pozdějším strojním zpracováním, které je nutnou podmínkou pro pozdější nasazení v tiskařském procesu. Pravidla návrhu harmonicky působícího písma, nejznámější typy písem, používaných v tisku, jejich historie a vývoj. 38 obrázků a fotografií v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 210 stran - 31 MB. Obsah.

Písmo - Zdeněk Louda. Podtitul - Historický vývoj a význam písma, úvod k poznání jeho výtvarné krásy a stylovosti. Zajímavá příručka pro ty, kdož se chtějí dozvědět více o historii vzniku písma, světových rodokmenech písma a o vývoji českého písma. Základní typy písem, jejich estetika a nové obrazové písmo. 60 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 48 stran - 10 MB.

Psaní, písmo, iluminace - Edward Johnston. Úvod do písmomalířství, používání písma a kaligrafie. Příprava psacího stolu, psací potřeby, kaligrafických per, kaligrafické postupy, zlacení, barevná písma, inkousty, tuže. Postupy při restaurování starých tisků, iluminace. Grafická úprava textu, nápisy v kameni a jejich provádění sochařskými metodami, nástroje. 220 obrázků v textu, 24 obrazových příloh, několik desítek vzorů písma. Jazyk anglický. Adobe PDF - 481 stran - 10,3 MB.

Současná kaligrafie - Heather Child. Calligraphy Today. Kniha podává přehled o britské a evropské kaligrafii a její historii. Více jak 100 příkladů kaligrafických prací z Británie, USA a Evropy na obrazových přílohách. Naznačeny trendy a možnosti vývoje tohoto odvětví grafiky. Bibliografie a seznam kaligrafů. Jazyk anglický. Adobe PDF - 94 stran - 14 MB.

Více informací

230_009

198 Kč

Tvorba typografického písma, Písmo, Menhart, Calligraphy Today

Kategorie - Grafika, malba, sochařství, (Category - Graphic Are, Painting, Statuary)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Tvorba typografického písma - Oldřich Menhart
Kniha je určena výtvarníkům, grafikům a pracovníkům v polygrafickém průmyslu. Zabývá se návrhem písma a jeho pozdějším strojním zpracováním, které je nutnou podmínkou pro pozdější nasazení v tiskařském procesu. Pravidla návrhu harmonicky působícího písma, nejznámější typy písem, používaných v tisku, jejich historie a vývoj. 38 obrázků a fotografií v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 210 stran - 31 MB. Obsah.

Písmo - Zdeněk Louda

Podtitul - Historický vývoj a význam písma, úvod k poznání jeho výtvarné krásy a stylovosti. Zajímavá příručka pro ty, kdož se chtějí dozvědět více o historii vzniku písma, světových rodokmenech písma a o vývoji českého písma. Základní typy písem, jejich estetika a nové obrazové písmo. 60 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 48 stran - 10 MB.

Psaní, písmo, iluminace - Edward Johnston
Úvod do písmomalířství, používání písma a kaligrafie. Příprava psacího stolu, psací potřeby, kaligrafických per, kaligrafické postupy, zlacení, barevná písma, inkousty, tuže. Postupy při restaurování starých tisků, iluminace. Grafická úprava textu, nápisy v kameni a jejich provádění sochařskými metodami, nástroje. 220 obrázků v textu, 24 obrazových příloh, několik desítek vzorů písma. Jazyk anglický. Adobe PDF - 481 stran - 10,3 MB.

Současná kaligrafie - Heather Child
Calligraphy Today. Kniha podává přehled o britské a evropské kaligrafii a její historii. Více jak 100 příkladů kaligrafických prací z Británie, USA a Evropy na obrazových přílohách. Naznačeny trendy a možnosti vývoje tohoto odvětví grafiky. Bibliografie a seznam kaligrafů. Jazyk anglický. Adobe PDF - 94 stran - 14 MB.


This set contains e-Books:

Calligraphy Today - Heather Child

Essays on the state of calligraphy in Britain, Europe and the USA. More than 100 exampels calligraphic prints. Trends and development potentialities of that graphic art. Bibliography and index of calligraphers. English language. Adobe PDF - 94 pages - 14 MB.

Writing, Illuminating, Lettering - Edward Johnston

Introduction to the calligraphy, using fonts and calligraphy. Preparation working desk, pens, calligraphy pens, calligraphic techniques, gilding, colored fonts, inks. Procedures for restoring old prints, illumination. The layout of the text inscriptions in stone sculptures and their implementation methods, tools. 220 pictures in text 24 image attachments, several dozens of font designs. English language. Adobe PDF - 481 pages - 10,3 MB.

Creation of Typographical Characters - Oldrich Menhart
Tvorba typografickeho pisma. Book shows design of characters with respect to its later mechanical processing in print. Best-known types of characters using in print, their history and development. 38 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 210 pages - 31 MB.

Characters - Zdenek Louda
Pismo. Interesting book dealing with birth and history of writing. World family-trees of writing, special look on history of Czech writing. Basic types of characters, their aesthetics, new symbols and picture writing. 60 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 48 pages - 10 MB.


OBSAH – Tvorba typografického písma
Předmluva, Od rukopisu k typografickému písmu, Anatomie typografického knižního písma, Srovnávací studie klasických knižních písem, Vyznačovací druhy knižních písem, Písma akcidenční čili příležitostná, Výroba matric typografického písma, Odlévání a justování typografického písma, Typografická abeceda, Kapitola o číslicích, Znaménka výslovnosti čili písmové akcenty, Jak vzniká typografické písmo, Materiály a pomůcky pro kresbu typů. Rozvrh postupu při vytváření typové kresby, Míry a poměry písmen, Malá písmena antikvy a interpunkce, Velká písmena antikvy a číslice, O kreslení polotučné antikvy, O kresbě vyznačovací kursivy, Zkušební sestava písmového návrhu, Ve spolupráci s technickým kolektivem, Vzorník typografického písma, Tvorba typografického písma, Hovory o písmu, Doslov, Obrazce písmen, Světlotiskové přílohy

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně