Kniha o rodopisu

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Kniha o rodopisu - Ignác Horníček. Podtitul " Každý určí sám svůj rod a původ". Publikace určená těm, kteří chtějí založit, nebo vést vést rodinné kroniky, pátrat po svém rodokmenu, nebo těm, kteří vedou obecní a jiné kroniky.  Mnoho užitečných, metodických rad, jak pracovat s dokumenty, jak a kde hledat v archivech. Podrobný obsah pod ikonou knihy. Jazyk český. Adobe PDF - 228 stran - 24 MB.

Rodinná kronika - Antonín Markus, Dr. Populární úvod do studia rodopisu (genealogie). Shledáváni pramenů. (Prameny dochované v rodině, matriky, prameny tištěné (literatura), prameny archivní, práce v archivech a jejich přezkoumání a zhodnocení. Zpracování. Název rodinné kroniky. Rodové jméno, příp. znak, vypsání historie rodové. Vzory. Listář rodinný. Statistika. Autografy, portréty, památky rodinné. Jazyk český. Adobe PDF - 72 stran - 1,3 MB.

Kronikář - Václav Černý, Dr. Návod jak psát obecní, spolkové a rodinné kroniky. Jazyk český. Adobe PDF - 62 stran - 1,5 MB.

Více informací

760_002

148 Kč

kniha o rodopisu, genealogy, genealogie, Ignác Horníček

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Kniha o rodopisu - Ignác Horníček
Podtitul " Každý určí sám svůj rod a původ". Publikace určená těm, kteří chtějí založit, nebo vést vést rodinné kroniky, pátrat po svém rodokmenu, nebo těm, kteří vedou obecní a jiné kroniky. Mnoho užitečných, metodických rad, jak pracovat s dokumenty, jak a kde hledat v archivech. Podrobný obsah na konci stránky. Jazyk český. Adobe PDF - 228 stran - 24 MB.

Rodinná kronika - Antonín Markus, Dr.

Populární úvod do studia rodopisu (genealogie). Shledáváni pramenů. (Prameny dochované v rodině, matriky, prameny tištěné (literatura), prameny archivní, práce v archivech a jejich přezkoumání a zhodnocení. Zpracování. Název rodinné kroniky. Rodové jméno, příp. znak, vypsání historie rodové. Vzory. Listář rodinný. Statistika. Autografy, portréty, památky rodinné. Jazyk český. Adobe PDF - 72 stran - 1,3 MB.

Kronikář - Václav Černý, Dr.

Návod jak psát obecní, spolkové a rodinné kroniky. Jazyk český. Adobe PDF - 62 stran - 1,5 MB.


This set contains e-books:

Book about Genealogy - Ignac Hornicek
Kniha o rodopisu - Ignac Hornicek. Kniha o rodopisu. Book for them who are interested about their roots and want to ground family or community chronicle. Many useful and methodical advices how to work with documents, how and where search in archives. Czech language. Adobe PDF - 228 pages - 24 MB.

Family Chronicle - Antonin Markus, Dr.
Rodinna kronika. Popular introduction to studium of genealogy. How to write family history. Czech language. Adobe PDF - 72 pages - 1,3 MB.


Kniha o rodopisu - OBSAH
Předmluva autorova. Úvod., Všeobecné informace rodopiscovy., 2. Jméno a příjmení., 5. Pokrevenstvo. Příbuzenstvo., 4. Vývod., 5. Rozrod., 6. Rodokmen., 7. Fara — obec — vrchnost.,

I.MATRIKY — RODOKMEN.,
A. Matriky římskokatolické., 1. Druh a forma matrik., 2. Vnitřní forma matrik., 3. Výpisy matriční., 4. Provisorní náčrt rodiny., Sestavení provisorního rodokmene., 5. Redukce., 6. Studijní rodokmen., 7. Kontrola a kritika výpisů matričních., 8. Definitivní rodokmen, 9. čistopisy matrik., 10. Matriky státní., 11. Matriky vojenské., 12. Matriky evangelické., 13. Matriky židovské,, 14. Sestavení rozrodu., 15. Sestavení vývodu.,

II.RODOPISNÝ MATERIÁL A JEHO ZDROJE.,
A. Archivální pracovní technika., 1. Opisování listin., Značky. Míry. Peníze., 3- Fotografování. 4. Listinář.,
B. Druhy a zdroje rodopisného materiálu., I. Vlastní pozorování., II. Tradice., III. Písemné památky., 1. Domácí rodinný archiv., 2. Přehled moravských archivů., 3. Pozemkové knihy., 4. Zemský archiv v Brně., 5. Archiv země České v Praze., 6. Archiv ministerstva vnitra v Praze., 7. Ostatní archivy., 8. Archiv ministerstva zemědělství v Praze.,
IV. Jiné zdroje rodopisného badání.,

III. SEPSÁNÍ RODINNÉ KRONIKY., 1. Plán rodinné kroniky., 2. Technické přípravy podle plánu., 3. Příprava jednotlivých nálezů., 4. Koncept kroniky., 5. Studium konceptu kroniky., 6. Rodinná kronika., 7. Pracovna rodopiscova.,

IV. ČINNOST RODOPISCOVA., i. Pravidelná činnost rodopiscova., 3. Rodinný archiv., 4. Korespondence., 5. Rodinné museum., 6. Mince., 7. Knihovna., 8. Rodopisec a rodopisné spolky.,
V. BIOLOGIE—RODOPIS—SPOLEČNOST., 1. Rodokmen biologicko-společenský., 2. Zdravotní záznam., 3. Rodina — společnost., 4. Rodopisná studia.,

VI. RODOPIS — OBECNÍ KRONIKA., Směrnice pro ročni kronikářský záznam., Všeobecné poznámky. Roční kronika., I. Praehistorie. Mineralogie. Květena. Zvířena., II. Klimatické poměry., III. Správa obce., IV. Obecní majetek a jeho tpráva., V. Obecní hospodářství a finance., VI. Sociální péče obce., VII. Honitba., VIII. Zdravotnictví., I.. Vojsko., X. Dopravní prostředky., XI. Bezpečnostní poměry., XII. Domy v obci., XIII. Katastr., XIV. Velkostatek., XV. Obyvatelstvo., XVI. Veřejný život. XVII. Zaměstnání obyvatelstva. XVIII. Školství., XIX. Duchovní správa., XX. Kulturní poměry., XXI. Tělovýchova a sport., XXII. Národopis a umění. XXIII. Eventuelní dodatky a poznámky.,

Doplňky, opravy Seznam osobní Seznam místní Seznam věcní,

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně